Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
Puslapis lietuvių kalba
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 51 517, 59 159
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba

PradžiaGloba

Vaiko globa

Kas yra vaiko globa (rūpyba)?

Vaiko globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems. Globa (rūpyba) nustatoma tais atvejais, kai vaiko tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko. Vaikui iki 14 metų steigiama globa ir skiriamas globėjas. Jeigu vaikas vyresnis nei 14 metų, steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. 

Vaiko globos (rūpybos) rūšys:

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) - laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynojeglobos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje. Laikinosios globos tikslas - grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi pagal Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro pareiškimą.

Vaiko globos (rūpybos) formos:

Šeimoje - tai globos forma, kai globėju (rūpintoju) paskirtas vienas asmuo arba sutuoktiniai vaikus globoja  natūralioje šeimos aplinkoje.

Šeimynoje -  tai globos forma, kai juridinis asmuo (šeimyna) globoja keturis ir daugiau vaikų šeimos aplinkoje (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip aštuoni vaikai).

Globos centre  - tai globos forma, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) Globos centre ir jo globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo (Globos centras), o vaiko gyvenamoji vieta yra  budinčių globotojų šeimoje.

Vaikų globos institucijoje – tai globos forma, kai likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas vaikų globos institucijoje (juridinis asmuo - socialinės globos įstaiga) tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti (juo rūpintis) šeimoje, globos centre arba šeimynoje.

Kaip tapti vaiko globėju?

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį (-ius) arba elektroninio pašto adresą (‑us), darbovietę (-es), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį.

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių.

3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais).

Kaip tapti budinčiu globotoju?

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, turi pateikti:

1. Rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, priežiūros motyvus.

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių.

3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad jis taptų budinčiu globotoju.

Kaip tapti šeimynos steigėju?

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį.

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių.

3. Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, yra išklausęs Nuostatų 22 punkte nurodytus mokymus, jei jis atitinka LR Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nurodytą sąlygą.

4. Dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš LR Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų.

5. LR Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

Dokumentai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, el. p. [email protected], [email protected], tel. (8 313) 52 543.

Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja Vaiko globos organizavimo nuostatai.

Daugiau informacijos galite rasti Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybos svetainėje.

Globos centras

Nuo 2018 m. liepos 1 d. veikiantis Globos centras  –  Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys. Centras teikia ir organizuoja  budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugas, psichosocialinę pagalbą, psichoterapiją, intensyvią pagalbą, laikino atokvėpio paslaugas, budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimą, teisinę, sociokultūrinę ar kitą pagalbą. Globos centre dirba socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti socialiniai darbuotojai, psichologas.

Daugiau informacijos galite rasti Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro svetainėje 

 

Pilnamečio asmens globa

Pilnamečio asmens globa yra nustatoma teismo nutartimi, siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus tam tikroje srityje fizinio asmens teises ir interesus. Rūpyba yra nustatoma siekiant apsaugoti ir apginti ribotai veiksnaus tam tikroje srityje fizinio asmens teises ir interesus.

Pareiškimas dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo teikiamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga globa (rūpyba), gyvenamąją vietą, o jeigu tokios vietos nėra, – pagal asmens buvimo vietą. Asmens globa (rūpyba) apima ir jo turto globą (rūpybą). Globėjas ir rūpintojas yra savo globotinių ir rūpintinių atstovai pagal įstatymą ir gina neveiksnių tam tikroje srityje ar ribotai veiksnių tam tikroje srityje asmenų teises ir interesus be specialaus pavedimo. Skiriant globėją ar rūpintoją, atsižvelgiama į jo moralines ir kitokias savybes, jo galimybę įgyvendinti globėjo ar rūpintojo funkcijas, jo santykius su asmeniu, kuriam reikalinga globa ar rūpyba, taip pat, jeigu galima, į globos ar rūpybos reikalingo asmens pageidavimą.

Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, vykdydamas teismo nutarčių ir LR Civilinio proceso kodekso 506 str. reikalavimus:

1. Teikia išvadą teismui dėl globėjo ar rūpintojo paskyrimo reikalingumo, globėjo ar rūpintojo kandidatūros, turto administratoriaus paskyrimo.

2. Priima besikreipiančių į teismą pareiškėjų prašymus dėl socialinio darbuotojo išvados apie asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus.

3. Prižiūri ir kontroliuoja neveiksnių tam tikroje srityje ar ribotai veiksnių tam tikroje srityje asmenų globėjų (rūpintojų) veiklą, jų atliekamas funkcijas bei pareigas.

4. Siekiant apsaugoti ir apginti fizinio asmens teises ir interesus, ir nesant asmens sutuoktinio, tėvų, pilnamečių vaikų, kurie gali kreiptis į teismą, teikia prašymą teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje.

Jeigu išnyksta aplinkybės, dėl kurių asmuo buvo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, asmens globėjas ar rūpintojas turi kreiptis į teismą dėl asmens pripažinimo veiksniu.

Druskininkų savivaldybėje veikia Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri savo iniciatyva peržiūri neveiksnaus asmens būklę, jei per vienerius metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai ar pats asmuo nesikreipė dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį tam tikroje srityje panaikinimo. Esant reikalui, Komisija gali pati kreiptis į teismą dėl sprendimo peržiūrėjimo.

Dokumentai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, 103 kab., el.p. [email protected], tel. (8 313) 53708.

Globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja LR Civilinis kodeksas  ir LR Civilinio proceso kodeksas 

Vertinkite: Balsų skaičius: 0
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.


 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis  
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
[email protected]
 
    

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.