Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Socialinės paslaugos
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

   DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

  KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE
  VIDAUS AUDITO ATASKAITA

    2018 m. birželio 15 d. Nr. 48-8(3.28)
  Druskininkai

   

    ĮVADINĖ DALIS

   Vidaus audito atlikimo motyvas – Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. veiklos planas.

  Vidaus audito grupės sudėtis: grupės vadovas – Algimantas Petrauskas, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas, ir Irma Smolskaitė, vyriausioji vidaus auditorė.

  Vidaus audito atlikimo terminas: nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. birželio 15 d.

  Audituojamas subjektas – Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, Vilniaus al. 18, LT-66119, Druskininkai.

  Vidaus audito tikslas – įvertinti korupcijos rizikos valdymą Druskininkų savivaldybėje ir nustatyti, ar korupcijos rizika valdoma laikantis korupcijos rizikos valdymą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

  Audituojamasis laikotarpis: 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. gegužės 31 d.

  Vidaus audito apimtis: vidaus audito metu buvo peržiūrėti ir išanalizuoti korupcijos rizikos valdymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Savivaldybės teisės aktai bei rizikos valdymo procedūrų atlikimą įrodantys dokumentai (Antikorupcijos komisijos protokolai, Druskininkų savivaldybės susirašinėjimo su atsakingomis institucijomis dokumentai ir kt.).

  Vidaus audito metodai: vidaus auditas atliekamas atrankos būdu, taikant tikrinimo (dokumentų analizės), apklausos žodžiu bei kitas procedūras. Analizė atlikta remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtu klausimynu.

  Vidaus audito vertinimo kriterijai: vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis, Nuolatinės tarpžinybinės komisijos vidaus audito sistemos kūrimui valstybiniame sektoriuje koordinuoti patvirtintomis Vidaus audito rekomendacijomis, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos nuostatais bei Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika ir kt.  


  DĖSTOMOJI DALIS

   1.      Atsakomybė už korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymą Druskininkų savivaldybėje

   Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisija yra sudaryta Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. Tl-151 „Dėl Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“. Komisijos pirmininkė – Gražutė Kuneikienė, savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininko pavaduotojas – Linas Urmanavičius, mero pavaduotojas, savivaldybės tarybos narys. Komisijos  nariai: Vida Krisiuvienė, Finansų komiteto pirmininkė, Algimantas Stoncelis, Ūkio ir kurorto plėtros komiteto pirmininkas, Algis Bolys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, Sigitas Valentukevičius, savivaldybės kontrolierius, Vytautas Gintutis, Jovaišių kaimo bendruomenės pirmininkas, Inga Kostina, Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ tarybos narė, Žaneta Krivonienė, Avirio seniūnijos seniūnaitė. Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-150 „Dėl Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo“.

  Komisijos uždaviniai yra kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai; teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms; teikti pasiūlymus Tarybai dėl savivaldybės, savivaldybės biudžetinių įstaigų, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene. Antikorupcijos komisijos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. 2017 metais įvyko trys Antikorupcijos komisijos posėdžiai, 2018 m. pirmajame pusmetyje įvyko du posėdžiai.

  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės ir savivaldybių įstaigose ir nevalstybinėse įstaigose už korupcijos prevenciją atsako vadovas. Kaip nustatyta šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte, valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos turi teisę steigti padalinius, skirtus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, arba paskirti asmenis, kuriems pavedama atlikti šią funkciją. Vadovaujantis minėtomis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V35-695 „Dėl įpareigojimo vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę bei Druskininkų savivaldybės administracijos 2006-2008 m. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plano rengimo“ Algimantui Petrauskui, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjui, pavesta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Druskininkų savivaldybės administracijoje ir atlikti funkcijas, nurodytas Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarime Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“.

  Druskininkų savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, savivaldybės kontroliuojamoje akcinėje bendrovėje ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (toliau – savivaldybės kontroliuojamose įmonėse) paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją.

   

  2.      Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

  Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus nustato valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Druskininkų savivaldybėje kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

  Druskininkų savivaldybės administracijoje korupcijos pasireiškimo tikimybę nustato Algimantas Petrauskas, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas, remdamasis Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V35-695. 2017 m. Druskininkų savivaldybės administracijoje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas išduodant leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose ir organizuoti renginius Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

  Druskininkų savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją, taip pat atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir teikia išvadas Savivaldybės administracijai.

  2017 m. Druskininkų savivaldybės administracijoje nustačius korupcijos pasireiškimo tikimybę išduodant leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose ir organizuoti renginius Druskininkų savivaldybės teritorijoje ir apibendrinus savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių pateiktą informaciją apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą jose, buvo pateikta išvada Specialiųjų tyrimų tarnybai. Specialiųjų tyrimų tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 13 punktu, priima spendimą atlikti arba neatlikti Savivaldybės vertintose veiklos srityse korupcijos rizikos analizę. 2017 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba priėmė sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės Druskininkų savivaldybėje.

   

  3.      Kovos su korupcija programa

   

  Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Šakines (apimančias kelių valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sritis), institucines ir kitas kovos su korupcija programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos, kurias Nacionalinė kovos su korupcija programa ir kiti norminiai aktai įpareigoja tokias programas parengti. Institucines kovos su korupcija programas taip pat rengia valstybės ar savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti tokią programą“. Šio įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „Programų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vadovai ar šių įstaigų struktūriniai padaliniai arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje“.

  Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa patvirtinta Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-27. Druskininkų savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Savivaldybių korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

  Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos projektui parengti Druskininkų savivaldybės mero 2015 metų lapkričio 12 d. potvarkiu Nr. M3-79 „Dėl darbo grupės sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukti Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės bendruomenės atstovai, valstybės tarnautojai. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir informavimu.

  Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos programa yra skirta korupcijos prevencijai Druskininkų savivaldybės administracijoje, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Programos strateginis tikslas yra užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių vykdymo koordinavimą, korupcijos kontrolės tęstinumą, padidinti skaidrumą, atvirumą, kelti visuomenės korupcinį sąmoningumą. Kiti programos tikslai:

  • siekti didesnio Savivaldybės valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai.
  • užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą.
  • mažinti korupcijos prielaidas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas.
  • didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

  Kaip Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos priedas, yra  patvirtintas šios programos įgyvendinimo priemonių planas. Plane numatyti programos tikslai, tikslų rezultatų kriterijai, uždaviniai, priemonės, vykdytojai, įvykdymo terminai ir laukiamo rezultato vertinimo kriterijai.

  Siekiant, kad visuomenė susipažintų su Savivaldybės korupcijos prevencijos programa, ji paskelbta Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje adresu www.druskininkai.lt ir savaitraštyje „Mano Druskininkai“. Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas išsiųsti visoms savivaldybės biudžetinėms, viešosioms įmonėms ir savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms. Su programa ir priemonių planu supažindinti Savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

  Šios programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Algimantas Petrauskas, kuris du kartus per metus  teikia programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą Antikorupcijos komisijai. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas apsvarstomas Antikorupcijos komisijos posėdžiuose, informacija apie programos įgyvendinimą teikiama Savivaldybės tarybai. Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės yra vykdomos.

  Druskininkų savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos rengia savo korupcijos prevencijos programas, informaciją apie patvirtintas programas ir jų įgyvendinimą teikia Savivaldybės administracijai.

   

  4.      Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

   

  Druskininkų savivaldybėje atliekamas antikorupcinis vertinimas teisės aktų ar jų projektų, kai juose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, numatytus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje. Vertinimas atliekamas remiantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 su vėlesniais pakeitimais.

  Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu           Nr. V35-389 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo“ (kuris buvo pakeistas 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V35-1088, 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V35-198, 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V35-318, 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V35-949 ir 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V35-217) pavesta Janinai Sinkevičienei, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, o jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai ji negali eiti pareigų, - Dovilei Račienei, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, atlikti Druskininkų savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą ir teikti Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo išvadą.

  Savivaldybės tarybos sprendimo projektų aiškinamojo rašto ir Savivaldybės teisės aktų  projektų antikorupcinio vertinimo pažymos forma patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. V35-279  (pakeistas 2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V35-42). Su minėtu įsakymu supažindinti Administracijos padalinių vadovai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

  2017 m. iš 201 Savivaldybės taryboje priimtų sprendimų 64 proc. atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. Taip pat antikorupcinis teisės akto projekto vertinimas atliktas 38  norminiams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektams.

   

   

  5. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas

   

  Įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus ir atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 2-366, kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės tarnyboje pateikimo. 2017 metais Specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateikti paklausimai dėl 2 asmenų, 2018 m. pirmajame pusmetyje buvo kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl    2 asmenų. Visais atvejais neigiamų išvadų nebuvo gauta.

   
   

  6. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybinėje tarnyboje

   

  Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, Irmos Smolskaitės, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiosios vidaus auditorės, pareigybės aprašyme nustatyta funkcija: „analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės etikos (elgesio) normas, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, privačių interesų deklaravimą, vykdymą“.

  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V35-552 „Dėl privačių interesų“ ir 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V35-2 „Dėl privačių interesų ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V35-552 „Dėl privačių interesų“ pripažinimo netekusiu galios“ pavesta Irmai Smolskaitei, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiajai vidaus auditorei, o jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai ji negali eiti pareigų, – Algimantui Petrauskui, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjui:

  • Ø konsultuoti Druskininkų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir turinčius administravimo įgaliojimus, Viešojo pirkimo komisijos narius, asmenis, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtus atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančius ekspertus, Druskininkų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir jų pavaduotojus privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo klausimais; prižiūrėti, ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia deklaracijas; rengti rašytines rekomendacijas, kokių priemonių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimais, asmens prašymu;
  • teikti Privačių interesų deklaravimo informacinės sistemos (IDIS) priemonėmis Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai informaciją apie sprendimus dėl Druskininkų savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Druskininkų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, administravimo įgaliojimus turinčių darbuotojų, Viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų,  pareikštų nusišalinimų nepriėmimo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu        Nr. V35-585 patvirtintas Druskininkų savivaldybės valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašas, kuris buvo pakeistas savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V35-428 ir 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V35-1. Šiuo tvarkos aprašu siekiama suderinti Druskininkų savivaldybės valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų viešuosius ir privačius interesus, nustatyti nusišalinimo procedūras. Šis tvarkos aprašas apima Druskininkų savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojus ir administravimo įgaliojimus turinčius darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Viešojo pirkimo komisijos narius, asmenis, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtus atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančius ekspertus, asmenis, dirbančius Druskininkų savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose ir turinčius administravimo įgaliojimus, asmenis, šių įstaigų vadovų paskirtus atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančius ekspertus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir vadovų pavaduotojus ir šių bendrovių, kurios yra perkančiosios organizacijos, viešojo pirkimo komisijos narius, asmenis, šių bendrovių vadovų paskirtus atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančius ekspertus.

  Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. P36-93 „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus sąrašų“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus sąrašai, kurie apima Druskininkų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, kuriems yra teisės aktų nustatyta prievolė deklaruoti privačius interesus, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir jų pavaduotojus. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai savo įsakymais tvirtina šių įstaigų pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašus ir užtikrina šių įsakymų vykdymo kontrolę.


  7. Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams

   

  Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatyta: „Valstybės tarnautojų registrui pateikiama informacija apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims“. Šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalis numato: „Juridinių asmenų registrui pateikiama informacija apie juridinius asmenis, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba kurių darbuotojas ar įgaliotas atstovas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas veikdamas juridinio asmens naudai arba jo interesais“. Už šių duomenų pateikimą atsakinga Nijolė Paserbskienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė. Ši funkcija yra numatyta jos pareigybės aprašyme.

  Audituojamu laikotarpiu Druskininkų savivaldybėje nebuvo Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų atvejų, todėl informacija nebuvo teikiama.

  8. Visuomenės švietimas ir informavimas

   

  Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyta: „Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais“. Druskininkų savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos savo korupcijos prevencijos programose numačiusios įvairias mokyklos bendruomenės švietimo ir informavimo priemones. Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose vykdomas antikorupcinis švietimas, skatinamas pedagogų ir mokinių domėjimasis korupcijos prevencija ir pilietiškumo ugdymu. Mokiniai skaito pranešimus antikorupcine tema, antikorupcinės temos integruojamos į lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, istorijos ir pilietiškumo ugdymo, politologijos, ekonomikos pamokas, jos taip pat įtraukiamos į neformalųjį ugdymą, organizuojant klasių valandėles. Kasmet savivaldybės mokyklose minima Tarptautinė antikorupcijos diena (gruodžio 9-oji), vyksta pamokos antikorupcine tema, pamokas veda Savivaldybės tarybos nariai, Antikorupcijos komisijos nariai, Savivaldybės vadovai.

  2017 m. antikorupcijos savaitės renginiuose, skirtuose Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, dalyvavo daugiau kaip 1,1 tūkst. Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų moksleivių ir 73 šių įstaigų pedagogai. Druskininkų švietimo centras pagal patvirtintą 2017 m.  neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinio mokymo planą 2017 m. apmokė 76 suaugusius asmenis.  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka organizavo parodą, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.

  Druskininkų savivaldybėje bendradarbiaujama su kompetentingomis valstybinėmis institucijomis organizuojant ir rengiant seminarus korupcijos prevencijos klausimais. Kiekvienais metais yra organizuojami savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymai-pasitarimai, susiję su antikorupcine veikla.

  2017 m. birželio 1 d. organizuotas seminaras Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams ir darbuotojams tema „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Jūsų įstaigoje ar įmonėje“. Seminare dalyvavo 55 Savivaldybės  įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovai ir darbuotojai, Savivaldybės antikorupcinės komisijos nariai.

  2018 m. balandžio 25 d. savivaldybėje vyko antikorupciniai mokymai „Korupcijos prevencija vietos savivaldoje“. Mokymuose dalyvavo Savivaldybės vadovai, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės antikorupcijos komisijos nariai, Savivaldybės administracijos vadovai, skyrių vedėjai, kiti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių vadovai ir asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę šiose įtaigose ir įmonėse. Pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė, kuri  mokymų metu pristatė naujausią ir aktualiausią informaciją apie korupcijos atsiradimo savivaldybėje priežastis ir kovos su ja būdus. Kalbėta apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, korupcijos prevenciją ir jos priemones.

  Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Valstybės ir savivaldybių įstaigos per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia gyventojams informaciją apie savo veiklą kovojant su korupcija“. Siekiant supažindinti visuomenę su Savivaldybės veikla korupcijos prevencijos srityje, Druskininkų savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.druskininkai.lt paskelbta Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa, informacija apie programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimą, informacija apie Savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklą, apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Druskininkų savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, patvirtintas  savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V35-769, ir kita informacija. Druskininkų savivaldybės internetiniame tinklalapyje įkelta speciali anoniminio pranešimo forma, paskelbtas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinės informacijos skydelis. Aktuali informacija korupcijos prevencijos tema skelbiama savaitraštyje „Mano Druskininkai“.

  Savivaldybės administracijoje asmenys aptarnaujami pagal „vieno langelio“ principą. Šalia „vieno langelio“ specialisto darbo vietos  pastatyta dėžutė „Pageidavimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais“.

  Siekiant užtikrinti Savivaldybės veiklos viešumą, Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus priimti teisės aktai ir kita aktuali informacija apie savivaldybės veiklą skelbiama Savivaldybės internetiniame tinklalapyje, savaitraštyje „Mano Druskininkai“. Taip pat gyventojai informuojami Savivaldybės skelbimų lentoje. Savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais metais už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai ir savivaldybės gyventojams. Seniūnijų seniūnai kasmet atsiskaito seniūnaičių sueigoms. Savivaldybės taryba kiekvienais metais vertina Savivaldybei  pavaldžių įstaigų vadovų veiklą. Audituojamu laikotarpiu jų darbas įvertintas patenkinamai. Informacija apie Savivaldybės įstaigų veiklą nuolat skelbiama įstaigų internetiniuose tinklalapiuose.

   

  9. Tolerancijos korupcijai indekso nustatymas

   

  2018 m. balandžio mėnesį Savivaldybės administracijoje buvo atlikta Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tolerancijos korupcijai nustatymo anoniminė apklausa. Siekta išsiaiškinti asmenų informuotumą apie korupcijos paplitimo lygį Savivaldybės administracijoje, sužinoti, kaip Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, toleruoja korupciją, apskaičiuoti tolerancijos korupcijai indeksą. Apklausoje dalyvavo 108 respondentai, tai yra visi Savivaldybės administracijoje dirbantys asmenys.

  Į klausimą, ar Savivaldybės administracijoje yra paplitusi situacija, kuomet valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, norima atsilyginti, 95,4 proc. respondentų (103 iš 108)  atsakė, kad situacija nepaplitusi, 1 respondentas atsakė, kad paplitusi ir     4 respondentai nežinojo, ar paplitusi. Į klausimą, ar yra buvę situacijų, kuomet jiems buvo siūlomas kyšis, teigiamai atsakė vienas respondentas, 107 atsakė neigiamai. Į klausimą, ar praneštumėte vadovybei apie korupcijos atvejus, 104 respondentai (arba 96,3 proc.) atsakė teigiamai, 2 negalėjo atsakyti, 2 atsakė, kad nepraneštų. Apskaičiuojant darbuotojų toleranciją korupcijai, įvertinama, kiek procentų asmenų yra linkę nepranešti apie korupcijos atvejus. Savivaldybės administracijos darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksas sudaro 1,85 proc. (2 : 108 = 0,0185). Savivaldybės administracijos siekis – nulinė Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tolerancija korupcijai. Šis siekis bus įgyvendinamas vykdant Savivaldybės administracijoje dirbančių asmenų mokymus, pakartotines apklausas bei įgyvendinant kitas priemones.

   

  IŠVADOS

   Druskininkų savivaldybėje patvirtinta Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir šios programos priemonių planas. Aktyviai veikia Antikorupcijos komisija. Druskininkų savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse paskirti už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys. Savivaldybės įstaigose ir kontroliuojamos įmonės rengia savo korupcijos prevencijos programas, informaciją apie patvirtintas programas ir jų įgyvendinimą teikia Savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, savivaldybės kontroliuojamos įmonės vertina korupcijos pasireiškimo tikimybę, tinkamai nustato korupcijos rizikas ir imasi priemonių veiklos trūkumams šalinti.

  Savivaldybėje atliekamas teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas, savivaldybė kreipiasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės tarnyboje pateikimo. Teikiama informacija valstybės registrams. Savivaldybėje užtikrinamas viešųjų ir privačių interesų derinimas. Atliekamas antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas. Druskininkų savivaldybės administracijoje buvo nustatytas tolerancijos korupcijai indeksas, kuris sudaro 1,85 proc.

  Druskininkų savivaldybėje korupcijos rizika valdoma efektyviai ir laikantis teisės aktų reikalavimų.

   

   Skyriaus vedėjas                                                                                                Algimantas Petrauskas

   

  Vyriausioji vidaus auditorė                                                                                 Irma Smolskaitė

   

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.