Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
  Vykdomų projektų aktualijos
  Kultūros paveldas abipus sienos
  Turizmui draugiški miestai
  Išmanusis miestas IX
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
  Vaikų vasaros stovyklos
  Sportas
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Piniginė socialinė parama
  Būsto šildymo kompensacijos
  Išmokos vaikams
  Socialinės paslaugos
  Neįgaliųjų dienos centras
  Socialinės priežiūros akreditacija
  Asmeninė pagalba
  Globa
  Atvejo vadyba
  Užimtumas
  Pritaikymas neįgaliesiems
  Parama maisto produktais
  Parama mokiniams
  Mokesčio už darželį mažinimas
  Savivaldybės skiriama parama
 • MIESTO ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
  Infrastruktūra
  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Leipalingio seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Viečiūnų seniūnijos kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
 • TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
  Savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
  Vartotojų teisių apsauga
  Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Lėšos veiklai viešinti
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Administracinė našta
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Pranešėjų apsauga
 • Administravimas
 • Atsijungti
 • Korupcijos prevencija
 • Naujienų prenumerata
 • DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

  PATVIRTINTA

  Druskininkų savivaldybės tarybos

  2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115

  (Druskininkų savivaldybės tarybos

  2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-103 redakcija)

   

  DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Druskininkų savivaldybės tarybos (toliau – taryba), Druskininkų savivaldybės mero (toliau – meras), mero pavaduotojo, tarybos komitetų (toliau – komitetai), komisijų bei atskirų tarybos narių veiklos tvarką ir formas. Taip pat nustato mero, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus   (toliau – administracijos direktorius), Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) atsiskaitymo tarybai ir Druskininkų savivaldybės (toliau – savivaldybė) gyventojams bei tarybos ir atskirų tarybos narių atsiskaitymo savivaldybės gyventojams tvarką ir numato pagrindines bendravimo su savivaldybės gyventojais formas ir būdus.

  2. Tarybos veiklos tvarką ir formas nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Reglamentas.

  3. Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra taryba, vykdomoji institucija – administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas (kai šiai pareigybei tarybos sprendimu suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Šios savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais. Taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių gali sudaryti tarybos kolegiją ir nustatyti jos narių skaičių.

  Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, eina administracijos direktoriaus pavaduotojas, neviršydamas tarybos jam suteiktų įgaliojimų. Įgaliojimai administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui suteikiami tarybos įgaliojimų laikui, tarybai priimant sprendimus, kurie parengiami ir priimami laikantis Reglamento III skyriaus pirmojo ir antrojo skirsnio nuostatų.

  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

  4. Savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka taryba ir meras, įgyvendindami įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka taryba, meras, savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems teisės aktai ar tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybės įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su savivaldybe sudarytas sutartis kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai.

  5. Tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati taryba. Kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pagal kompetenciją taryba.

  6. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti papildytas ar keičiamas tarybos sprendimu. Tarybos patvirtinto Reglamento nuostatos galioja ir naujai išrinktai tarybai.

  7. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatomis.

  8. Visa tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų bei atskirų tarybos narių veikla turi būti vykdoma laikantis Reglamento nuostatų.

   

  II SKYRIUS

  TARYBA

   

  PIRMASIS SKIRSNIS

  TARYBOS VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI IR ĮGALIOJIMAI

   

  9. Taryba – tai atstovaujamoji savivaldybės institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę valstybės teritorijos administraciniame vienete – savivaldybėje ir turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Taryba susideda iš 25 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – tarybos narių.

  10. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Taryba veikia pagal įgaliojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme  ir kituose įstatymuose.

  11. Jeigu naujai išrinktos tarybos rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, esamos tarybos įgaliojimai tęsiasi iki tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, pirmojo posėdžio arba tiesioginio valdymo laikino įvedimo savivaldybės teritorijoje. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, taryba netenka įgaliojimų.

  12. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, kontrolierius, meras ir administracijos direktorius. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

   

  ANTRASIS SKIRSNIS

  TARYBOS NARYS

   

  13. Tarybos narys yra Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas.

  14. Išrinktos naujo tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame prisiekia.

  15. Tarybos narys turi teisę gauti tarybos nario pažymėjimą. Šį pažymėjimą po tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo. Tarybos nariui jo kadencijos laikotarpiui išduodama registravimosi kortelė, skirta dalyvio identifikavimui registruojantis į elektroninę balsavimo sistemą.

  16. Tarybos nario pareigos ir teisės nustatytos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose įstatymuose ir Reglamente.

  17. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių, atsiskaitymo su rinkėjais, atstovavimo savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų vykdant tarybos ar mero pavedimus laikui tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jam darbo vietą.

  18. Tarybos narį draudžiama persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę tarybos ar jos komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą tarybos narys gali būti traukiamas atsakomybėn bendra tvarka.

  19. Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams Reglamente nustatyta tvarka.

  20. Tarybos narys savivaldybės kompetencijai priskirtais klausimais, turi teisę kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus (toliau – administravimo subjektą).

  21. Tarybos nario paklausimai yra raštiški. Paklausimai pateikiami konkrečiam administravimo subjektui, paklausimo kopiją pateikiant merui.

  22. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų administravimo subjektą į kurį jis kreipiasi ir išdėstyti problemas, dėl kurių jis kreipiasi.

  23. Jei paklausimas pateikiamas tarybos posėdžio metu posėdžio pirmininkas nusprendžia ar į tarybos nario paklausimą atsakoma tame pačiame tarybos posėdyje žodžiu, ar atsakymas pateikiamas raštu per 20 darbo dienų.

  24. Jei atsakymas į paklausimą pateikiamas raštu, administravimo subjektai, kuriems adresuotas paklausimas, atsakymo kopiją pateikia merui.

  25. Tarybos narys iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių turi teisę gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo savivaldybės administracijai ar kitoms savivaldybės įstaigoms, savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms pateikia prašymą raštu.

  25.1 Tarybos narys pateikia prašymą:

  25.1.1 nurodydamas su kokiais taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais yra susijusi prašoma informacija ir kokiu elektroniniu paštu pageidauja gauti atsakymą;

  25.1.2. konkrečiai išdėstydamas prašomos informacijos turinį.

  25.2. Informacija tarybos nariui pateikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis per 20 darbo dienų.

  25.3. Jeigu prašoma informacija yra konfidenciali arba prašomų dokumentų apimtis yra labai didelė, susipažinti su prašomais dokumentais tarybos nariams bus sudaryta galimybė atvykus į savivaldybės administraciją arba kitą savivaldybės įstaigą, savivaldybės kontroliuojamą įmonę iš anksto suderintu laiku.

  25.4. Jeigu prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta arba tarybos narys pakartotinai prašo tos pačios informacijos, savivaldybės administracija ar kita savivaldybės įstaiga, savivaldybės kontroliuojama įmonė per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos nurodo tarybos nariui kur paskelbta informacija arba kada buvo išsiųsta informacija.

   

  TREČIASIS SKIRSNIS

  TARYBOS NARIO VEIKLOS APRŪPINIMAS IR APMOKĖJIMAS

   

  26. Tarybos posėdžių darbotvarkės turi būti patvirtintos tokios ir posėdžiai turi būti organizuoti taip, kad:

  26.1. tarybos posėdis netruktų ilgiau kaip 6 valandas;

  26.2. komitetų ir komisijų posėdžiai nesitęstų ilgiau kaip 3 valandas.

  27. Bent vienam tarybos nariui pateikus prašymą dėl atlyginimo už darbo laiką, atliekant tarybos nario pareigas apmokėjimo, administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (toliau – administracijos dirbantysis) pildo tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose dalyvavusių tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kurį pasirašo administracijos direktorius.

  28. Tarybos nariams (išskyrus merą ir mero pavaduotoją) už darbo laiką, atliekant tarybos nario pareigas, atlyginama (apmokama) iš savivaldybės administracijai skirtų biudžeto asignavimų. Atlyginimas mokamas tarybos nariams (išskyrus merą ir mero pavaduotoją) už faktiškai dirbtą laiką tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose bei už laiką, vykdant tarybos, mero ar mero pavaduotojo pavedimus. Atlyginimas skaičiuojamas pagal vėliausiai patvirtintą viešai skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai sugaištą laiką. Šio atlyginimo dydį nustato taryba.

  29. Faktiškai sugaištas laikas žymimas, remiantis tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių protokolais, mero potvarkiais ar kitais tvarkomaisiais dokumentais darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kuriuos administracijos direktoriaus paskirtas administracijos dirbantysis pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 10 d. pateikia savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui.

  Tarybos, komitetų bei komisijų posėdžių maksimali trukmė nustatyta Reglamento 26 punkte, jei posėdis trunka ilgiau, už jame dirbtą laiką tarybos nariams nemokama.

  30. Tarybos nariai (išskyrus merą ir mero pavaduotoją) kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos pateikia savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui pažymą apie darbo laiką, už kurį negautas atlyginimas (užmokestis) pagrindinėje darbovietėje. Nesutampant pažymoje nurodytam laikui su savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus pateiktu darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, pagrindu laikomas mažesnis dokumentuose nurodytas valandų skaičius.

  Nepateikus pažymos, atlyginimas tarybos nariams už darbo laiką, atliekant tarybos nario pareigas, nemokamas.

  31. Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo pateikdamas prašymą dėl tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai, tai yra visuomeniniais pagrindais (toliau – Prašymas).

  Prašymą tarybos narys pateikia administracijos direktoriui šia tvarka:

  31.1. Prašymas pateikiamas per 1 mėnesį nuo pirmojo posėdžio, į kurį susirenka išrinkta nauja taryba dienos;

  31.2. Prašyme tarybos narys gali nurodyti laikotarpį kuriuo tarybos nario pareigas atliks neatlygintinai. Nenurodžius laikotarpio, laikoma, kad tarybos narys pareigas atliks neatlygintinai visą kadencijos laikotarpį;

  31.3. Pasikeitus aplinkybėms tarybos narys gali teikti Prašymą administracijos direktoriui, Prašyme nurodant nuo kurio laikotarpio tarybos nario pareigas atliks neatlygintinai ar atsisakys tokios teisės.

  Tokį Prašymą pateikusiam tarybos nariui Reglamento 28 punkte nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo sekančio mėnesio po Prašymo pateikimo.

  32. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusios kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto , biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 290 eurų išmoka atsiskaitytinai:

  32.1. išmoka mokama kas mėnesį pateikus patvirtintą Išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitą, neviršijant Reglamento 32 punkte nurodyto dydžio, pervedant ją kas mėnesį į tarybos narių nurodytas bankų sąskaitas iki kito mėnesio 10 d.;

  32.2. išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitos formą tvirtina taryba sprendimu;

  32.3. tarybos nariai užpildytas išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitas pateikia savivaldybės administracijai už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos;

  32.4. Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius įvertina pateiktas ataskaitas ir pateikia išvadą ar išlaidos, susijusios su tarybos nario veikla, nebuvo apmokėtos savivaldybės administracijos.

  32.5. Tarybos nariui per tris mėnesius be pateisinamos priežasties nepateikus Išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitų išmoka už šį laikotarpį nemokama. 

  33. Taryba, meras, mero pavaduotojas ir komiteto pirmininkai (to komiteto nariai), pavesdami tarybos nariams atlikti tam tikrus darbus, susijusius su tarybos veikla, pavedime turi nurodyti, kada tie darbai turi būti atlikti.

  34. Tarybos narių pageidavimu susitikimams su gyventojais bei jiems priimti savivaldybės administracija parengia salę, esančią adresu Vasario 16 – osios g. 7, Druskininkuose. Tarybos narys turi teisę kviesti susitikimuose dalyvauti savivaldybės institucijų bei įstaigų darbuotojus, taip pat kitus tarybos narius.

  35. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių, atsiskaitymo su rinkėjais, atstovavimo savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų vykdant tarybos ar mero pavedimus laikui, taip pat ir kitais Reglamento nustatytais atvejais tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

   

  KETVIRTASIS SKIRSNIS

  TARYBOS KOMITETAI IR JŲ SUDARYMAS. KOMITETŲ DARBO TVARKA

   

  36. Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai.

  37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, taryba nustato komitetų ir jų narių skaičių, pavadinimus bei kiekvieno komiteto įgaliojimus, atsižvelgdama į tarybos narių siūlymus. Komitetai sudaromi iš tarybos narių jos sprendimu. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių tarybos sprendimu.

  Tarybos narių, pretenduojančių tapti tarybos sudaromų komitetų pirmininkais, užpildytos deklaracijos dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje (skiltyje „Taryba“ – „Tarybos nariai“) tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

  Komitetų pirmininkai netenka savo įgaliojimų prieš terminą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

  38. Tarybos narys privalo būti vieno, be Kontrolės komiteto, komiteto nariu. Komitetai, išskyrus Kontrolės komitetą, sudaromi laikantis proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

  39. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą, į kurį įeina vienodas visų tarybos narių frakcijų ir tarybos narių grupės, jei ją sudaro ne mažiau kaip 3 tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai.

  40. Suformavus Kontrolės komitetą, jei yra paskelbta tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui.

  41. Jeigu tarybos opozicija per Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytą terminą nedeleguoja arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria taryba iš komiteto narių mero siūlymu.

  42. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria taryba. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo kandidatūrą (toliau – Kandidatas), tarybos posėdyje pristato meras. Kandidatui pristatyti skiriama iki 10 minučių. Tarybos nariai pateikia kandidatui ne daugiau kaip po 1 klausimą. Kandidatui atsakyti į kiekvieną tarybos nario klausimą skiriama ne daugiau kaip 3 minutes. Kandidatui baigus atsakinėti į klausimus, meras teikia kandidatūrą balsavimui. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas laikomas paskirtu, jeigu už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria mero pasiūlytai kandidatūrai, jis siūlo kitą kandidatūrą. Balsavimas vykdomas Reglamento 111-118 punktuose nustatyta tvarka.

  43. Kontrolės komiteto kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

  Kontrolės komitetas dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą. Komitetas už savo veiklą atsiskaito tarybai, Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka, pateikdamas komiteto praėjusių metų veiklos ataskaitą per 5 mėnesius nuo kalendorinių metų pradžios. Komiteto veiklos ataskaitą pristato Kontrolės komiteto pirmininkas ar kitas jo įgaliotas asmuo.

  Kontrolės komitetas svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą. Kontrolės komitetas teikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pasiūlymus dėl šio plano papildymo ar pakeitimo. Apsvarstytą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą Kontrolės komitetas iki einamųjų metų lapkričio 5 d. su raštiškais Kontrolės komiteto pasiūlymais grąžina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovui.

  44. Be Kontrolės komiteto taryboje sudaromi 4 komitetai:

  44.1. Finansų;

  44.2. Ūkio ir kurorto plėtros;

  44.3. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų;

  44.4. Švietimo, kultūros ir sporto.

  45. Suformavus komitetus, skiriami komitetų pirmininkai ir pavaduotojai. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria atitinkamų komitetų nariai. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.

  46. Komiteto pirmininkai, o jiems nesant – komitetų pirmininkų pavaduotojai:

  46.1. inicijuoja komitetų posėdžius, pateikdami komitetų posėdžių darbotvarkes derinti merui;

  46.2. pirmininkauja komitetų posėdžiams;

  46.3. gali siūlyti papildyti komiteto darbotvarkę;

  46.4. duoda komitetų nariams pavedimus;

  46.5. kviečia dalyvauti komitetų posėdžiuose reikalingus asmenis;

  46.6. kontroliuoja komitetų sprendimų vykdymą;

  46.7. informuoja komitetų narius apie komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą.

  47. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas atlieka komiteto pirmininko pavaduotojas.

  48. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami prieš tarybos posėdį arba esant būtinumui. Esant būtinumui komiteto posėdžius gali šaukti meras, mero pavaduotojas. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės kontroliuojamos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams.

  Komitetų posėdžiai gali vykti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytais būdais ir tvarka.

  49. Komitetų pirmininkai, inicijuodami komitetų posėdžius, jų darbotvarkes pateikia derinti merui ne vėliau kaip iki teisės aktuose nustatytos posėdžių darbotvarkės viešinimo datos. Komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti papildytos ar pakeistos komitetų sprendimu, komitetų pirmininko siūlymu. Informacija apie savivaldybės tarybos komitetų posėdžių laiką, svarstyti parengtus klausimus (darbotvarkes) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komitetų posėdžių pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje (skiltyje „Taryba“ – „Tarybos komitetų posėdžiai“).

  50. Sprendimai komitetuose priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas.

  51. Komitetų posėdžiai yra protokoluojami ir jų metu daromas garso įrašas. Komitetų posėdžius protokoluoja ir garso įrašą daro administracijos direktoriaus paskirtas administracijos dirbantysis. Komiteto posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jam nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas ar komiteto narys, pirmininkavęs posėdžiui. Komitetų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose, protokolai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

  52. Keli komitetai savo iniciatyva jų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą posėdį. Bendram posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžiui vadovavęs vieno iš komitetų pirmininkas.

  53. Komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise dalyvauja administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas. Komitetai jų kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius savivaldybės įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų.

  54. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti suinteresuoti asmenys.

  Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

  55. Kontrolierius turi teisę dalyvauti tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.

  56. Suinteresuoti asmenys, pageidaujantys dalyvauti komiteto posėdyje, turi užsiregistruoti savivaldybės administracijoje prieš posėdį, pateikdami asmens dokumentą arba, jei atstovauja juridinį asmenį, teisę atstovauti juridinį asmenį įrodantį dokumentą. Norintys pasisakyti asmenys, užsiregistruodami privalo nurodyti, dėl kurio darbotvarkės klausimo pageidauja pasisakyti. Komiteto pirmininkas turi teisę leisti pasisakyti posėdyje dalyvaujantiems asmenims.

  57. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę kontroliuoti, kaip vykdomi tarybos sprendimai.

  58. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo. 

  59. Komitetus techniškai aptarnauja savivaldybės administracija, kuri organizuoja komitetams reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą; ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo skelbia komiteto posėdžio darbotvarkę savivaldybės interneto svetainėje ir pateikia parengtą komiteto posėdžio medžiagą tarybos nariams.

  60. Komitetų įgaliojimai:

  60.1. Finansų komiteto įgaliojimai:

  60.1.1. svarstyti tarybai pateikto tvirtinti savivaldybės biudžeto projektą, svarstyti ir teikti išvadas dėl biudžeto vykdymo, svarstyti biudžeto tikslinimą;

  60.1.2. svarstyti ir teikti išvadas dėl papildomų bei planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo bei tikslinės paskirties fondų sudarymo ir naudojimo;

  60.1.3. teikti siūlymus dėl biudžeto asignavimų paskirstymo asignavimų valdytojams;

  60.1.4. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės bendrųjų ilgalaikių investicinių programų projektų rengimo;

  60.1.5. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų bei materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;

  60.1.6. svarstyti ir teikti siūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių vežimą vietiniais maršrutais,  centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų, vietinių rinkliavų bei kitų įmokų nustatymo;

  60.1.7. svarstyti ir teikti išvadas dėl naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

  60.1.8. svarstyti ir teikti siūlymus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Teikti siūlymus dėl subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos, atitinkamai teikti siūlymus dėl savivaldybės biudžeto keitimo tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

  60.1.9. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės vardu gautos labdaros skirstymo tvarkos;

  60.1.10. svarstyti ir teikti siūlymus dėl sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo;

  60.1.11. svarstyti tarybai tvirtinti pateiktus savivaldybės ekonominės ir socialinės raidos planus, prognozes ir jų vykdymą, analizuoti lėšų iš Europos Sąjungos ir kitų Struktūrinių fondų naudojimo tikslingumą bei teikti išvadas;

  60.1.12. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į tarybos narių paklausimus;

  60.1.13. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais jų kompetencijai priskirtais klausimais;

  60.1.14. įvertinti išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtus sprendimus, jeigu jie yra, svarstant Reglamento 60.1.1, 60.1.2, 60.1.5 papunkčiuose numatytus klausimus.

  60.2. Ūkio ir kurorto plėtros komiteto įgaliojimai:

  60.2.1. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių ūkinių, demografinių programų projektų rengimo;

  60.2.2. svarstyti ir teikti siūlymus dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos;

  60.2.3. svarstyti ir teikti išvadas dėl valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymo, socialinių būstų suteikimo, teikti siūlymus dėl socialinio būsto fondo formavimo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos bei dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;

  60.2.4. svarstyti ir teikti siūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių vežimą vietiniais maršrutais, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų, vietinių rinkliavų bei kitų įmokų nustatymo;

  60.2.5. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;

  60.2.6. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės įmonių, šeimynų, savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių steigimo, dėl dalyvavimo jas steigiant ir dėl šių įstaigų, įmonių bei šeimynų reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo arba dalyvavimo jas reorganizuojant, pertvarkant ir likviduojant, taip pat dėl šių juridinių asmenų vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo;           

  60.2.7. svarstyti ir teikti siūlymus dėl teritorijų planavimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo, teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo;

  60.2.8. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, dėl savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo, dėl sprendimų aplinkos apsaugos būklei gerinti;

  60.2.9. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės teritorijos ribų keitimo, savivaldybės pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, taip pat svarstyti ir teikti siūlymus dėl gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimo ir keitimo;

  60.2.10. svarstyti ir teikti išvadas dėl  želdinių apsaugos, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, atliekų tvarkymo bei aplinkos apsaugos, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių tvirtinimo;

  60.2.11. svarstyti ir teikti išvadas dėl šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų surinkimo ir valymo organizavimo, teikti siūlymus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį bei gamtines dujas;

  60.2.12. svarstyti ir teikti siūlymus dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;

  60.2.13. svarstyti ir teikti išvadas dėl  kaimo plėtros programų tvirtinimo;

  60.2.14. svarstyti ir teikti siūlymus dėl viešųjų bei sezoninių darbų organizavimo;

  60.2.15. svarstyti ir teikti siūlymus dėl dalyvavimo užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybės teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus);

  60.2.16. svarstyti ir teikti siūlymus dėl kraštovaizdžio bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos;

  60.2.17. svarstyti ir teikti išvadas dėl infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, būsto, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo;

  60.2.18. svarstyti ir teikti siūlymus dėl aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;

  60.2.19. svarstyti ir teikti siūlymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimo ir sąvartynų įrengimo bei eksploatavimo;

  60.2.20. svarstyti ir teikti siūlymus dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo;

  60.2.21. svarstyti ir teikti išvadas dėl dalyvavimo formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;

  60.2.22. svarstyti ir teikti siūlymus dėl  prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymo;

  60.2.23. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės priešgaisrinių tarnybų ir civilinės saugos organizavimo;

  60.2.24. svarstyti ir teikti siūlymus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos nustatymo, išskyrus atvejus, kai ji nustatyta įstatymuose;

  60.2.25. svarstyti ir teikti išvadas dėl koncesijų suteikimo tikslingumo;

  60.2.26. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į tarybos narių paklausimus;

  60.2.27. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais jų kompetencijai priskirtais klausimais.

  60.3. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto įgaliojimai:

  60.3.1. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės bendrųjų ilgalaikių socialinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo;

  60.3.2. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų paskirstymo;

  60.3.3. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių programų; savivaldybės socialinės plėtros programos tvirtinimo;

  60.3.4. svarstyti ir teikti išvadas dėl  visuomenės sveikatos, sanitarijos ir higienos, ir kitų taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo;

  60.3.5. svarstyti ir teikti išvadas dėl socialinių paslaugų planavimo ir teikimo organizavimo, sąlygų neįgalių gyventojų (invalidų, visiškos negalios invalidų) socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo;

  60.3.6. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, dėl pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo;

  60.3.7. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybėms priskirtos triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo įgyvendinimo;

  60.3.8. svarstyti ir kontroliuoti piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimą bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimą;

  60.3.9. svarstyti ir teikti išvadas dėl vaikų ir jaunimo teisių apsaugos užtikrinimo ir organizavimo;

  60.3.10. svarstyti ir teikti išvadas  bei pasiūlymus dėl socialinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos;

  60.3.11. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl socialinių paslaugų kainų ir lengvatų joms teikimo;

  60.3.12. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį bei gamtines dujas;

  60.3.13. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į tarybos narių paklausimus;

  60.3.14. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais jų kompetencijai priskirtais klausimais.

  60.4. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto įgaliojimai:

  60.4.1. svarstyti ir teikti išvadas dėl ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo bei užimtumo, profesinio mokymo, suaugusiųjų neformalaus švietimo, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimo;

  60.4.2. svarstyti ir teikti išvadas dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo, turizmo ir gyventojų poilsio organizavimo;

  60.4.3. svarstyti ir teikti siūlymus dėl vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais objektais;

  60.4.4. svarstyti ir teikti siūlymus dėl gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybės viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra);

  60.4.5. svarstyti ir teikti siūlymus dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo ir apsaugos;

  60.4.6. svarstyti ir teikti išvadas dėl infrastruktūros, turizmo plėtros programų rengimo;

  60.4.7. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į tarybos narių paklausimus;

  60.4.8. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais jų kompetencijai priskirtais klausimais.

   

  PENKTASIS SKIRSNIS

  TARYBOS KOMISIJOS IR JŲ SUDARYMO TVARKA

   

  61. Taryba jos įgaliojimų laikui sudaro nuolatines komisijas. Jos sudaromos įstatymų numatytais atvejais ar tarybai nusprendus. Kandidatus į komisiją gali siūlyti visi tarybos nariai.

  62. Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytais reikalavimais, savo įgaliojimų laikui sudaro ir (ar) keičia Antikorupcijos komisiją ir Etikos komisiją. Etikos komisija vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso jai priskirtas funkcijas. Antikorupcijos komisija vykdo Vietos savivaldos įstatyme nustatytas jai priskirtas funkcijas. Antikorupcijos komisija dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą tokia tvarka:

  62.1. tarybos iniciatyva – tarybai protokoliniu sprendimu įpareigojus ją dalyvauti konkretaus teisės akto projekto antikorupciniame vertinime;

  62.2. mero iniciatyva – merui potvarkiu įpareigojus ją dalyvauti konkretaus teisės akto projekto antikorupciniame vertinime.

  Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

  63. Taryba sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, nustato Antikorupcijos komisijos, Etikos komisijos narių skaičių. Jos sudaromos tarybos kadencijos laikotarpiui iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų asmenų.

  64. Sudarius Etikos ir Antikorupcijos komisijas, jų pirmininkus iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių – deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui.

  Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai netenka savo įgaliojimų prieš terminą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

  Tarybos narių, pretenduojančių tapti tarybos sudaromų Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkais, užpildytos deklaracijos dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje (skiltyje „Taryba“ – „Tarybos nariai“) tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

  65. Etikos komisijos, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūras iš komisijos narių – savivaldybės tarybos narių – tarybai tvirtinti teikia meras. Jeigu taryba nepatvirtina mero pateiktų kandidatų, meras teikia kitus kandidatus iš komisijos narių.

  66. Komisijos pirmininku ar pavaduotoju skiriamas tas kandidatas, kuris surinko posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų daugumą. Balsuojama Reglamento nustatyta tvarka.

  67. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių sudaro seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai

  68. Kitų komisijų pirmininko ir pavaduotojo kandidatūras iš komisijos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Jeigu taryba nepatvirtina mero pateiktų pirmininkų ar jų pavaduotojų kandidatūrų, meras teikia kitus kandidatus iš komisijos narių.

  Kitų komisijų pirmininkai prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.“;

  69. Komisijos sudaromos tarybos sprendimu. Įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu, Reglamento nustatyta tvarka, gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.

  Tarybos nariai deleguojami į įstatymų nustatytas regiono plėtros tarybos kolegiją, komisijas. Įgaliojimai deleguotiems tarybos nariams suteikiami tarybos įgaliojimų laikui, tarybai priimant sprendimus. Jeigu tarybos sprendime nenurodyta kaip deleguotas asmuo privalo balsuoti, laikoma, kad sprendimus priima savo nuožiūra, laikydamasis racionalumo ir teisėtumo principų. Siūlyti kandidatus į įstatymų nustatytas regiono plėtros tarybos kolegiją, komisijas ir kt. turi teisę visi tarybos nariai, jeigu įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato specialių delegavimo taisyklių. Tarybos sprendimai priimami laikantis Reglamento III skyriaus pirmojo ir antrojo skirsnio nuostatų.

  70. Sudėtingiems, svarbiems, skubiems ir kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas. Laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš tarybos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jos darbo trukmę bei suteikia reikalingus įgaliojimus.

  71. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti skiriami tarybos nariai, valstybės tarnautojai, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojai bei gyvenamųjų vietovių bendruomenių, seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, kiti savivaldybės bendruomenės nariai. Vadovaujantis atitinkamų komisijų veiklą  reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, komisijų veikloje patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai, ekspertai ir valstybės tarnautojai.

  Komisijos veikia teisėtai, jei išrenkama dauguma komisijos narių ir yra paskirtas pirmininkas ar/ir pirmininko pavaduotojas.

  Tarybos narių, pretenduojančių tapti tarybos sudaromų komisijų pirmininkais, užpildytos deklaracijos dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje (skiltyje „Taryba“ – „Tarybos nariai“) tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

   

   

  ŠEŠTASIS SKIRSNIS

  TARYBOS FRAKCIJOS, TARYBOS NARIŲ GRUPĖS, TARYBOS MAŽUMA, TARYBOS DAUGUMA

   

  72. Savo politiniams tikslams įgyvendinti tarybos nariai gali sudaryti tarybos mažumą (opoziciją), tarybos daugumą, jungtis į frakcijas ar tarybos narių grupes.

  73. Pagal partijų, politinių organizacijų ar jų koalicijų narių sąrašus išrinkti tarybos nariai gali jungtis į frakcijas ar tarybos narių grupes. Tarybos nariai į frakcijas ar grupes jungiasi laisva valia. Frakciją ar grupę gali sudaryti pagal vieną sąrašą išrinkti tarybos nariai, arba pagal kelis sąrašus išrinkti tarybos nariai ir dalis vieno rinkimų sąrašo tarybos narių. Frakcijos ir grupės gali jungtis į koalicijas, kurios gali veikti kaip viena frakcija.

  74. Frakcija paskelbiama pirmajame ar kitame tarybos posėdyje ne mažiau kaip trims tarybos nariams viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravus, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją. Pareiškime taip pat turi būti nurodyta frakcijos pavadinimas, jos  sudėtis, vadovo ir pavaduotojo vardai bei pavardės.

  75. Kiekvienas tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai ar tarybos narių grupei. Tarybos nariai, nesusivieniję į tarybos narių frakcijas laikomi tarybos narių grupe. Tarybos nariai, narių grupė arba frakcija (frakcijos) gali jungtis į koalicijas.

  76. Tarybos nariai gali jungtis į laikinąsias grupes Reglamento nustatyta tvarka. Bendriems interesams konkrečiu klausimu įgyvendinti tarybos nariai gali jungtis į laikinąsias grupes. Tokia grupė laikoma sudaryta, viename iš tarybos posėdžių įteikiant viešą pareiškimą posėdžio pirmininkui.

  77. Tarybos opozicija savivaldybės tarybos mažumai priklausanti savivaldybės tarybos narių frakcija (frakcijos) ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė (grupės), pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.“

  77¹. Savivaldybės tarybos mažuma – savivaldybės tarybos daugumai nepriklausantys savivaldybės tarybos nariai.

  78. Tarybos dauguma – tarybos frakcija ir (ar) tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatų į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat tarybos narių frakcija ir (ar) tarybos narių grupė viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją ir nedelegavusios (nedelegavusi) į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų.

  79. Partijų skaičius, pasiskelbiant tarybos mažuma ar dauguma bei sudarant frakcijas ir grupes, neribojamas.

  80. Tarybos opozicija, tarybos dauguma, frakcijos ir grupės laikomos sudarytos viename iš tarybos posėdžių įteikus viešą pareiškimą posėdžio pirmininkui.

  81. Pasikeitus frakcijos ar grupės pavadinimui, sudėčiai, vadovui ar jo pavaduotojui, frakcijai ar grupei iširus ar nutraukus veiklą, turi būti raštu pranešta merui, kuris apie tai paskelbia artimiausiame tarybos posėdyje. 

  82. Tarybos mažumos (opozicijos), tarybos daugumos, frakcijos ar grupės vadovas, jo pavaduotojas arba frakcijos ar grupės įgaliotas narys turi teisę taryboje atstovauti tokiai tarybos narių daliai, kokią ši frakcija sudaro taryboje.

   

  III SKYRIUS

  TARYBOS VEIKLA

   

  83. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

  84. Tarybos veikla tarp tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.

   

  PIRMASIS SKIRSNIS

  TARYBOS POSĖDŽIAI

   

  85. Pirmasis tarybos posėdis šaukiamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Pirmąjį naujai išrinktos tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas, ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Konstitucijos 119 straipsniu. Jeigu buvo surengti pakartotiniai rinkimai – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo.

  86. Pirmajam tarybos posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir remdamasis Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos rekomendacijomis. Po tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys. Posėdžio protokolą rašo administracijos direktoriaus paskirtas administracijos dirbantysis.

  87. Tarybos nario pažymėjimas tarybos nariui įteikiamas po tarybos nario priesaikos. Šį pažymėjimą jam įteikia priesaiką priimantis asmuo. 

  88. Pirmajam tarybos posėdžiui patalpas parengia savivaldybės administracija.

  89. Mero pavaduotojas ir administracijos direktorius turi būti paskirti, sudaryti tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta tarybos kolegija, jei nusprendžiama ją sudaryti – per du mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos tarybos posėdžio sušaukimo arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos. Jeigu mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta ir (ar) administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jo įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos taryba turi paskirti mero pavaduotoją ir (ar) administracijos direktorių.

  90. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (kai ši pareigybė steigiama) paskiriamas kituose tarybos posėdžiuose.

  91. Kandidatus į Reglamento 41, 64, 89 punktuose nustatytas skiriamas pareigas, į kurias skiriant reikia mero siūlymo, meras tarybos posėdyje pristato, derina ir teikia tokia tvarka:

  91.1. Kandidatūrą, motyvuodamas savo pasirinkimą, tarybos posėdyje pristato meras. Kandidatui pristatyti skiriama iki 10 minučių.

  91.2. Po pristatymo kandidatūra derinama, kandidatui pristatyti suteikiant žodį (iki 10 minučių). Tarybos nariai pateikia kandidatui ne daugiau kaip po 1 klausimą. Kandidatui atsakyti į kiekvieną tarybos nario klausimą skiriama ne daugiau kaip 3 minutes.

  91.3. Kandidatui baigus atsakinėti į klausimus, meras teikia kandidatūrą balsavimui. Balsuojama Reglamento nustatyta tvarka

  92. Meras gali siūlyti atleisti mero pavaduotoją, administracijos direktorių, administracijos direktoriaus pavaduotoją, Kontrolės komiteto ir Reglamento 64 punkte nustatytų komisijų pirmininkus iš pareigų.

  Tarnybines nuobaudas administracijos direktoriui už tarnybinius nusižengimus skirti gali siūlyti meras. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie administracijos direktoriaus tarnybinius nusižengimus ir vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybines nuobaudas administracijos direktoriui už tarnybinius nusižengimus skiria taryba priimdama sprendimą.

  93. Tarybos posėdžius, išskyrus pirmąjį, prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia meras, o kai jo nėra – mero pavaduotojas. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti mero pareigų, tarybos posėdį šaukia vyriausias pagal amžių tarybos narys, Reglamento nustatyta tvarka.

  94. Tarybos posėdžio sušaukimą taip pat gali inicijuoti 1/3 visų tarybos narių. Meras, o kai jo nėra – mero pavaduotojas, privalo sušaukti posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu meras ar mero pavaduotojas, reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių, per dvi savaites tarybos posėdžio nešaukia, jį gali sušaukti 1/3 visų tarybos narių. Jeigu meras ar jo pavaduotojas posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo tarybos paskirtas tarybos narys.

  95. Apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais, meras, o kai jo nėra (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų) – mero pavaduotojas o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša visiems tarybos nariams ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui - seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

  96. Gyventojai apie tarybos posėdžio laiką bei jame numatomus svarstyti klausimus, kartu su sprendimų projektais, informuojami ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki tarybos posėdžio savivaldybės interneto svetainėje, esant galimybei per vietinės žiniasklaidos priemones arba savivaldybės informacinėse lentose.

  97. Tarybos nariai privalo dalyvauti tarybos, komitetų ar komisijų posėdžiuose:

  97.1. Jeigu tarybos narys negali dalyvauti tarybos ar komitetų posėdžiuose, apie tai jis raštu turi pranešti administracijos direktoriaus paskirtam administracijos dirbančiajam ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, nurodydamas pateisinančią priežastį ir per 3 darbo dienas po posėdžio privalo pateikti dokumentus pateisinančius nedalyvavimą posėdyje. Pateisinamomis, posėdžių nedalyvavimo priežastimis, laikomos: laikinasis nedarbingumas, komandiruotė, atostogos (tokios jų rūšys, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose), stažuotė, kvalifikacijos kėlimas, artimųjų giminaičių ligos ar mirties atvejai, išvykimas į teismą ir teisėsaugos ar kontrolės funkcijas atliekančias institucijas, išvykimas į sveikatos priežiūros įstaigą, nelaimingas atsitikimas, neatleidimas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje dėl su darbo specifika susijusių priežasčių.

  97.2. Jeigu tarybos narys negali dalyvauti komisijos posėdyje, apie tai jis raštu arba kitais būdais turi pranešti posėdžio sekretoriui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, nurodydamas Reglamento 97.1 papunktyje nustatytas nedalyvavimo posėdyje priežastis.

  97.3. Tarybos nariui praleidus iš eilės 3 tarybos ar komitetų ar komisijų posėdžius be pateisinančios priežasties, posėdžio pirmininkas apie tai informuoja Etikos komisiją.

  Jeigu paaiškėja, kad nebus kvorumo, posėdžio pirmininkas, Reglamento nustatyta tvarka numato kitą posėdžio datą ir apie tai praneša tarybos nariams bei paskelbia per vietinės žiniasklaidos priemones, savivaldybės informacinėse lentose arba savivaldybės interneto svetainėje.

  98. Į tarybos posėdžius kviečiami kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, klausimus posėdžiui rengusių komisijų pirmininkai (arba jų įgalioti komisijų nariai), savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję asmenys. Apie tarybos posėdžius ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse, pateikiant jam  posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus.

  Tarybai svarstant dėl pasiūlymų valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių veiklos gerinimo teikimo į tarybos posėdį kviečiamas šios valstybės institucijos padalinio vadovas, prireikus jis išklausomas tarybos posėdyje. Tarybos pasiūlymai įforminami priimant sprendimą. Sprendimo kopija pateikiama savivaldybės teritorijoje esančio valstybės institucijos padalinio vadovui.

  99. Tarybos posėdžiai yra atviri. Visi asmenys, pageidaujantys dalyvauti tarybos posėdyje, turi užsiregistruoti savivaldybės administracijoje prieš posėdį, pateikdami asmens dokumentą arba, jei atstovauja juridinį asmenį, teisę atstovauti juridinį asmenį įrodantį dokumentą. Norintys pasisakyti asmenys užsiregistruodami privalo nurodyti dėl kurio darbotvarkės klausimo pageidauja pasisakyti.

  Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje pasisakyti kviestiesiems ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Jeigu tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama kalbėti iki 2 minučių ir užduoti klausimus pranešėjams. Suinteresuotas asmuo pranešėjui gali užduoti 1 klausimą, kurio trukmė yra iki 30 sekundžių. Atsižvelgiant į svarstomo klausimo svarbą posėdžio pirmininkas gali leisti užduoti daugiau klausimų.

   Tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuojami interneto svetainėje (skiltyje „Taryba“ – „Tarybos posėdžiai“).

  Tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

  100. Taryba gali nuspręsti klausimus, susijusius su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimis, nagrinėti uždarame posėdyje.

  101. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos, nusišalinimo ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys – Finansų komiteto pirmininkas.

  102. Posėdžio pirmininkas:

  102.1. jeigu posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, skelbia posėdžio pradžią ir pateikia posėdžio darbotvarkę. Tarybos narių dauguma fiksuojama, tarybos nariams užsiregistravus registravimosi kortele, skirta dalyvio identifikavimui registruojantis į elektroninę balsavimo sistemą (įdedant ją į kortelės skaitytuvą). Nesant techninių galimybių naudotis elektronine balsavimo sistema, iš tarybos narių siūlo išrinkti balsų skaičiavimo atstovus.

  102.2. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi Reglamento reikalavimų;

  102.3. suteikia žodį svarstomo klausimo pranešėjams, tarybos nariams, kontrolieriui, administracijos direktoriui, kviestiesiems ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

  102.4. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklausius, nutraukia pasisakymą;

  102.5. jeigu klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką;

  102.6. gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

  102.7. pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaujantis Reglamento nustatyta balsavimo tvarka, remdamasis elektroninės balsavimo sistemos rodmenimis arba jei balsavimas vyksta ne elektronine balsavimo sistema, pagal balsų skaičiuotojų pateiktus duomenis, skelbia balsavimo rezultatus;

  102.8 duoda tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko Reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui;

  102.9. pasiūlo pašalinti iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui.

  103. Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato jų rengėjai. Gali būti numatytas ir papildomas pranešėjas.

  104. Posėdžio pirmininkas posėdyje svarstomiems klausimams pristatyti pranešėjui  priklausomai nuo svarstomo klausimo apimties  paprastai skiria nuo 3 iki 20 minučių, jeigu posėdžio pirmininkas nenustato kitaip.

  105. Pristatęs klausimą tarybai pranešėjas atsakinėja į tarybos narių klausimus. Tarybos narys, prieš pateikdamas klausimą pranešėjui, informuoja ar jis pateiks klausimą savo, tarybos daugumos, tarybos mažumos (opozicijos), frakcijos ar grupės vardu. Neinformavęs kieno vardu tarybos narys pateikia klausimą, laikoma, kad klausimas pateiktas tarybos nario vardu. Klausimas turi trukti ne ilgiau kaip  40 sekundžių, o atsakymas – ne ilgiau kaip  60 sekundžių. Kiekvienas tarybos narys kiekvienu taryboje svarstomu klausimu gali klausti aiškiai suformuluodamas 1 klausimą, nepriklausomai nuo to, kieno vardu jis klausia. Tarybos daugumos, tarybos mažumos (opozicijos), frakcijos ar grupės vardu klausimą pateikti gali tik vienas jos narys. Klausimą tarybos narys pateikia iš tarybos nario vietos posėdžių salėje. Atsižvelgiant į svarstomo klausimo svarbą posėdžio pirmininkas gali leisti pateikti daugiau klausimų.

  106. Tarybos narys kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti 1 kartą, nepriklausomai nuo to, kieno vardu jis kalbės. Prieš pasisakydamas tarybos narys informuoja ar jis kalbės savo, tarybos daugumos, tarybos mažumos (opozicijos), frakcijos ar grupės vardu. Tarybos narys savo vardu gali kalbėti iki  70 sekundžių, o tarybos daugumos, tarybos mažumos (opozicijos), frakcijos ar grupės vardu – iki 130 sekundžių. Neinformavęs kieno vardu tarybos narys kalbės, laikoma, kad tarybos narys kalba savo vardu. Tarybos daugumos, tarybos mažumos (opozicijos), frakcijos ar grupės vardu gali pasisakyti tik vienas jos narys. Posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtojo pasisakymą arba atsižvelgdamas į svarstomo klausimo svarbą gali pratęsti pasisakymo laiką.

  Tarybos narys pasisako iš tarybos nario vietos posėdžių salėje. Pirmininkui leidus gali pasisakyti iš tribūnos.

  107. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas atstovas.

  108. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais klausimais  posėdžio pirmininkui gali pateikti raštu. Jie pridedami prie posėdžio protokolo.

  109. Baigus diskusijas kiekvienu svarstomu klausimu yra priimamas tarybos sprendimas, teikiant jį balsavimui. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos. Už pateiktą sprendimo projektą balsavimui elektronine sistema skiriama 30 sekundžių.

  110. Sprendimai gali būti tokie: priimti pateiktą tarybos sprendimą, nepriimti tarybos sprendimo, priimti posėdžio metu patikslintą sprendimą, atidėti pateiktą tarybos sprendimo projektą, nurodant atidėjimo priežastis.

  Taryba kiekvienam atidėtam sprendimo projekto svarstymui nustato konkretų atidėjimo terminą. Atidėtam tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma redakcinė arba kita tarybos komisija ir mero teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato tarybai sprendimo projektą.

  Tarybos sprendimas apsiriboti klausimo svarstymu arba jį atidėti įforminamas protokoliniu sprendimu.

  111. Tarybos sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys, užsiregistravę registravimosi kortele, skirta dalyvio identifikavimui registruojantis į balsavimo sistemą, tarybos nariai. Neturintys registravimosi kortelės, skirtos dalyvio identifikavimui registruojantis į balsavimo sistemą, arba neužsiregistravę elektroninio balsavimo sistemoje, laikomi nedalyvaujantys tarybos posėdyje. Balsuojama „už”, „prieš” arba „susilaikoma”. Tarybos narys privalo nebalsuoti tarybos posėdyje, kai jo balsavimas svarstomu klausimu prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui. Kitais atvejais tarybos nariui nebalsavus „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“ laikoma, kad tarybos narys svarstant atitinkamą klausimą nedalyvavo tarybos posėdyje.

  112. Atvirai balsuojama elektronine balsavimo sistema arba nesant techninių galimybių pasinaudoti elektronine balsų skaičiavimo sistema (neveikiant tarybos nario registravimosi kortelei, skirtai dalyvio identifikavimui registruojantis į balsavimo sistemą, kortelių skaitytuvui ar elektroninio balsavimo sistemai) rankos pakėlimu. Tarybos narys balsuoja tik iš jam paskirtos vietos tarybos posėdžių salėje. Balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims, tarybos narys negali balsuoti už kitą tarybos narį.

  113. Slaptai balsuojama kai skiriamas mero pavaduotojas, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus pavaduotoju, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero nušalinimo ir apkaltos klausimas. Tarybai pritarus, balsuoti slaptai galima ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu naudojant specialios formos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenius parengia savivaldybės administracija, biuletenio formą tvirtina taryba, o tarybos nariams juos išduoda Balsų skaičiavimo komisija. Biuletenis antspauduojamas atstovaujamosios institucijos antspaudu. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė.

  114. Slapto balsavimo rezultatus skelbia Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

  115. Jei svarstytu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai teikti tarybai sprendimo projektą galima ne ankščiau kaip po šešių mėnesių, jei taryba neapsisprendė kitaip.

  116. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs siūlymai. Alternatyvūs siūlymai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilę.

  117. Jei pateiktas vienas siūlymas, balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Jei  pateikta daugiau alternatyvių siūlymų, balsuojama „už pirmąjį siūlymą“, „už antrąjį siūlymą“ ir t.t. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Tarybos narių balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

  118. Tarybos sprendimai, išskyrus atvejus, numatytus Vietos savivaldos įstatyme, priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma.

  119. Tarybos nariui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

  Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu tarybos narys privalo informuoti institucijos vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą arba kolegialią savivaldybės instituciją, kurios nariu jis yra, ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir nusišalinti sekančia tvarka:

  119.1. Tarybos narys, kuris dalyvauja tarybos ar mero sudarytų komisijų ar darbo grupių darbe, apie esamą interesų konfliktą, privalo informuoti komisijos pirmininką ar darbo grupės vadovą. Sprendimą dėl tarybos nario nusišalinimo priima ar nepriima komisijos pirmininkas arba darbo grupės vadovas.

  119.2. Meras, laikotarpiu, kai nevyksta  komitetų ir tarybos posėdžiai, apie esamą interesų konfliktą informuoja tarybos narių pasitarimą. Tarybos nariai į pasitarimą kviečiami elektroninėmis priemonėmis. Pasitarimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė tarybos narių. Sprendimą dėl mero nusišalinimo priima ar nepriima tarybos narių pasitarimas, pasitarime dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

  119.3. Tarybos narys komitetų posėdžiuose prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti komitetų narius apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą nuo klausimo svarstymo ir balsavimo ir, jeigu komitetas nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Posėdžio protokole pažymimas nusišalinimo faktas. Komitetas gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti komiteto narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Jeigu nusišalinimą pareiškia daugiau negu pusė komiteto posėdyje dalyvaujančių tarybos narių ir dėl to nebūtų galima priimti sprendimo dėl nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo, sprendimą dėl to priima visi (įskaitant ir nusišalinimą pareiškusius tarybos narius) komiteto posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.

  Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

  119.4. Tarybos narys tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą nuo klausimo svarstymo ir balsavimo ir, jeigu taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Kai tarybos narys nusišalina, jis išima savo identifikacinę kortelę ir palieka tarybos nario vietą posėdyje. Posėdžio protokole pažymimas nusišalinimo faktas. Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Jeigu nusišalinimą pareiškia daugiau negu pusė tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių ir dėl to nebūtų galima priimti sprendimo dėl nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo, sprendimą dėl to priima visi (įskaitant ir nusišalinimą pareiškusius tarybos narius) tarybos posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.

  Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

   

  ANTRASIS SKIRSNIS

  TARYBAI SVARSTYTI SIŪLOMŲ KLAUSIMŲ BEI TARYBOS

  SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

   

  120. Taryboje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, kontrolierius, administracijos direktorius (toliau – projektų rengėjai).

  121. Visuomeninės organizacijos, gyventojai ar jų įgalioti atstovai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo rengimo gali raštu kreiptis į Reglamento 120 punkte nurodytus projektų rengėjus.

  122. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos (toliau – Seniūnaičių sueigos) priimtus rekomendacinius sprendimus savivaldybės institucijos privalo įvertinti:

  122.1. Jeigu Seniūnaičių sueigų ir Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimų vertinimas yra tarybos kompetencija, jie vertinami rengiant tarybos sprendimo projektą bei teikiant jį svarstyti tarybai Reglamento nustatyta tvarka. Tarybos sprendimas dėl Seniūnaičių sueigų sprendimo priimamas artimiausiame tarybos posėdyje;

  122.2. Jeigu Seniūnaičių sueigų ir Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimų vertinimas yra administracijos direktoriaus kompetencija, jie vertinami, atitinkamam savivaldybės administracijos skyriui rengiant administracijos direktoriaus įsakymo projektą. Administracijos direktorius įsakymą dėl Seniūnaičių sueigų ir Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimų priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo;

   

  122.3. Savivaldybės institucijos privalo savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose paskelbti savo vertinimus dėl Seniūnaičių sueigų ir Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.

  123. Projektų rengėjai parengtą projektą su savo ir projekto rengėjo padalinio vadovo viza, suderinę su Teisės ir civilinės metrikacijos skyriumi bei administracijos direktoriumi (administracijos direktoriaus pavaduotoju), teikia svarstyti komitetams, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki komiteto posėdžio. Jeigu projektų rengėjai yra komitetai, komisijos, tarybos nariai – tarybos sprendimų projektai turi būti derinami su savivaldybės administracija, kuri pateikia dėl jų išvadas.

  124. Sprendimų projektų aiškinamuosiuose raštuose turi būti  nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

  125. Komitetuose apsvarstytus sprendimų projektus administracijos direktoriaus paskirtas administracijos dirbantysis registruoja ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos skelbia savivaldybės interneto svetainėje. Suregistruotus sprendimų projektus kartu su aiškinamaisiais raštais bei reikalingais papildomais dokumentais administracijos direktorius pateikia merui likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki posėdžio.

  126. Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti sprendimų projektai šiame skirsnyje nustatyta tvarka.

  127. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

  128. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia taryba Reglamente nustatyta tvarka. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pakeitimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto ir Reglamento 64 punkte nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto ir minėtų komisijų pirmininku pareiškimu.

  129. Tarybos sprendimų projektai tarybos sprendimu gali būti papildomai teikiami svarstyti gyventojams. Gyventojai gali susipažinti su parengtais sprendimų projektais, pateikti pasiūlymus bei pastabas dėl projektų. Tokiu atveju turi būti nurodyti tarybos sprendimų projektų iniciatoriai ir rengėjai, kiek laiko ir kokia tvarka gyventojai gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl projektų.

   

  TREČIASIS SKIRSNIS

  TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

   

  130. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolą privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras arba mero pavaduotojas ar išrinktas tarybos narys ir protokolą rašęs administracijos direktoriaus paskirtas administracijos dirbantysis.

  131. Tarybos posėdžio protokolai rašomi Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka. Tarybos posėdžio protokolo rašymui gali būti naudojamos techninės priemonės (kompiuteris, diktofonas ir kitos priemonės).

  132. Prie posėdžio protokolo pridedami tarybos priimti sprendimai ir reikalingi papildomi dokumentai.

  133. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo parengimą atsako administracijos direktoriaus paskirtas administracijos dirbantysis.

  134. Tarybos sprendimą posėdžio pirmininkas pasirašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo priėmimo.

  135. Tarybos sprendimus, esant techninėms galimybėms, posėdžio pirmininkas pasirašo elektroniniu parašu.

  136. Tarybos priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

  137. Visi galiojantys tarybos sprendimai yra skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

  138. Tarybos posėdžio protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.

  139. Tarybos posėdžių protokolai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

  140. Už tarybos posėdžių protokolų skelbimą atsakingas administracijos direktoriaus paskirtas administracijos dirbantysis.

  141. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas dėl protokolo artimiausiame tarybos posėdyje. Jei yra ginčytinų klausimų, to posėdžio pirmininkas teikia informaciją tarybai, kuri gali priimti atitinkamą sprendimą.

  142. Už tarybos ir jos suformuotų institucijų dokumentų tvarkymą atsakingas administracijos direktoriaus paskirtas administracijos dirbantysis, kuris tarybos priimtus sprendimus saugo, vadovaudamasis Druskininkų savivaldybės dokumentų valdymo aprašo nustatyta tvarka.

   

  KETVIRTASIS SKIRSNIS

  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SVARSTYMAS

   

  143. Savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kuris sudaromas ir tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūrą nustato Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  144. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra Lietuvos Respublikos seimo patvirtinti savivaldybių finansiniai rodikliai, tarybos patvirtinti savivaldybės strateginio planavimo dokumentai bei savivaldybės funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai.

  145. Savivaldybės biudžetas rengiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  146. Savivaldybės biudžeto projektas skelbiamas vietinės žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės interneto svetainėje ir savivaldybės informacinėse lentose. Gyventojai per 7 dienas po Savivaldybės biudžeto projekto viešo paskelbimo gali pateikti raštu savo pastabas ir pasiūlymus administracijos direktoriui.

  147. Administracijos direktorius, išanalizavęs gautas gyventojų pastabas ir pasiūlymus, Savivaldybės biudžeto projektą teikia merui. Tolimesnis Savivaldybės biudžeto projekto svarstymas vykdomas bendra, Reglamente nustatyta, tvarka.

  148. Tarybos posėdyje išklausomas administracijos direktoriaus pranešimas dėl Savivaldybės biudžeto projekto, informuojama, į kuriuos pasiūlymus bei pastabas buvo atsižvelgta rengiant Savivaldybės biudžeto projektą.

  149. Pasibaigus biudžetiniams metams, tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos.

  150. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia administracijos direktorius, remdamasis savivaldybės finansinės apskaitos duomenimis. Parengtas ataskaitų rinkinys iki kitų metų gegužės 31 d. teikiamas kontrolieriui. Taryba, gavusi kontrolieriaus išvadas dėl savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, jas tvirtina.

   

  PENKTASIS SKIRSNIS

  TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

   

  151. Tarybos sprendimų įgyvendinimą kontroliuoja savivaldybės taryba.

  152. Visi priimti sprendimai registruojami savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje tam skirtame registre Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka.

  153. Tarybos sprendimas laikomas įgyvendintu, kai yra įvykdytos visos jame nurodytos užduotys.

  154. Ne rečiau kaip kartą per metus tarybos posėdyje administracijos direktorius pateikia informaciją apie tarybos sprendimų vykdymą, teikdamas savo veiklos ataskaitą tarybai ir merui.

   

  IV SKYRIUS

  TARYBOS, JOS INSTITUCIJŲ, MERO, TARYBOS NARIŲ, ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KONTROLIERIAUS ATSISKAITYMAS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

   

  155. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus per 5 mėnesius nuo kalendorinių metų pradžios pateikia savivaldybės bendruomenei viešą savivaldybės veiklos ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos. Ataskaitą tarybos vardu pateikia meras ir mero pavaduotojas, pagal nustatytas veiklos sritis, kartu atsiskaitydami tarybai ir už savo veiklą, ją pristatydami tarybos posėdyje ir pateikdami atskiru spaudiniu arba informuodami vietinės žiniasklaidos priemonėse apie ataskaitą bei paskelbdami savivaldybės interneto svetainėje. Ataskaita skelbiama per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl šios ataskaitos priėmimo.

  156. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus išklauso mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ji yra, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų, metines veiklos ataskaitas  (švietimo įstaigų metinės veiklos ataskaitos yra švietimo įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitų dalis ir yra rengiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta tvarka) ir atsakymus į tarybos narių paklausimus. Ataskaitos pristatomos ir atsakymai į paklausimus pateikiami tarybos posėdžio metu, reglamento 105 punkte nustatyta tvarka. Sprendimų projektai dėl metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų rengiami bei sprendimai dėl jų priimami III skyriaus antrame skirsnyje nustatyta tvarka.

  157. Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams. Atsiskaitymo gyventojams organizavimu rūpinasi pats tarybos narys. Savivaldybės administracija privalo sudaryti sąlygas tarybos nariams atsiskaityti savivaldybės gyventojams, suteikdama vieną iš savivaldybės administracijos pastate, esančiame adresu Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, esančių salių bei apie atsiskaitymo laiką ir vietą informuodama savivaldybės interneto svetainėje.

  158. Administracijos direktorius ne rečiau kaip vieną kartą per metus per 5 mėnesius nuo kalendorinių metų pradžios raštu pateikia savo ir savivaldybės administracijos veiklos ataskaitą tarybai ir merui. Administracijos direktoriaus ataskaita pateikiama atskiru spaudiniu arba pateikiama informacija vietinės žiniasklaidos priemonėse apie šią ataskaitą ir paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje. Ataskaita paskelbiama per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl šios ataskaitos priėmimo. Tarybai pareikalavus savivaldybės vykdomojo institucija apie įgyvendinamas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas atsiskaito tarybos posėdyje.

  159. Kiekvienais metais iki liepos 1 d., kontrolierius pateikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą. Pateikęs veiklos ataskaitą kontrolierius atsako į tarybos narių klausimus. Tarybai priėmus sprendimą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos, per mėnesį jos santrauka paskelbiama vietinės žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės interneto svetainėje.

  160. Kontrolierius kiekvienais metais iki liepos 15 d. tarybai teikia išvadas dėl:

  160.1. pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

  160.2. savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

  161. Taryba išklauso kontrolieriaus teikiamas išvadas, nurodytas Reglamento 160 punkte, ir priima protokolinį sprendimą dėl jų. Išvadą dėl savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo kontrolierius tarybai teikia, apsvarsčius ją Kontrolės komitete.

  162. Savivaldybės administracija privalo sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams susipažinti su ataskaitomis. Apie tai, kur gali susipažinti su ataskaitomis, savivaldybės gyventojai informuojami savivaldybės interneto svetainėje, esant galimybei vietinės žiniasklaidos priemonėse arba savivaldybės informacinėse lentose.

   

  V SKYRIUS

  MERAS, MERO PAVADUOTOJAS

   

  163. Meras renkamas tiesiogiai tarybos įgaliojimų laikui. Taryba mero siūlymu iš tarybos narių skiria mero pavaduotoją (pavaduotojus). Mero pavaduotojas skiriami slaptu balsavimu. Meras yra savivaldybės vadovas.

  164. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

  165. Meras nustato mero pavaduotojo veiklos sritis.

  166. Mero pavadavimas, kai meras negali eiti pareigų (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų), įforminamas tarybos sprendimu, o tarp tarybos posėdžių – jo paties potvarkiu. Mero pavaduotojas atlieka tarybos nustatytas funkcijas ir mero pavedimus. Kai meras negali eiti pareigų (tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų), mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo numatytas išimtis

  167. Mero, mero pavaduotojo įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

  168. Meras gali pats atstovauti savivaldybei teisme, taip pat bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioti bei deleguoti kitus asmenis, jeigu tarybos sprendimu nėra pavesta tai atlikti jam pačiam.

  169. Mero siūlymas tarybai pavesti kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, šis siūlymas įforminamas protokoliniu sprendimu arba tarybos sprendimu. Siūlymas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Meras, gavęs kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus teikia jas svarstyti komitetų ir tarybos posėdžiuose.

  170. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš tarybos narių šių sutikimu, administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų. Meras, mero pavaduotojas pagal nustatytas veiklos sritis koordinuoja tarybos komitetų ir komisijų veiklą.

  171. Mero ir mero pavaduotojo išvykimas į komandiruotes įforminamas mero potvarkiu.

  172. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos tikslinės atostogos, numatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos tarybos įgalioto asmens sprendimu, pagal pateiktą prašymą. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.

   

  VI SKYRIUS

  BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS

   

  173. Meras, mero pavaduotojas ir tarybos nariai privalo asmeniškai priimti gyventojus.

  174. Meras, mero pavaduotojas gyventojus paprastai priima vieną kartą per savaitę. Apie priėmimą skelbiama vietinės žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės informacinėse lentose ir savivaldybės interneto svetainėje.

  175. Tarybos nariai gyventojus priima ir susitinka su jais, patys nustatę priėmimo laiką. Apie priėmimo laiką ir vietą, nurodytą Reglamento 34 punkte, savivaldybės administracija informuoja gyventojus savivaldybės interneto svetainėje.

  176. Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai prašydami jos atsakyti pareiškėjui, o kopiją pateikti tarybos nariui. Apie prašymų nagrinėjimo rezultatus pareiškėją Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais informuoja pats tarybos narys arba tarybos nario paprašyta prašymą nagrinėjusi atitinkama institucija. Tarybos ar tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami tarybos komitetuose, o esant būtinumui ir tarybos posėdyje.

   

  VII SKYRIUS

  PETICIJŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

   

  177. Peticijos, pateiktos savivaldybės institucijai – tarybai bei administracijos direktoriui, nagrinėjamos Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Peticijų komisijos nuostatų ir Reglamento nustatyta tvarka.

  178. Savivaldybės peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, artimiausiame tarybos posėdyje teikia tarybai išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo, vadovaudamasi Peticijų komisijos nuostatais.

   

  VIII SKYRIUS

  SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ APKLAUSA

   

  179. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, tarybai, merui ir seniūnui.

  180. Gyventojų, tarybos narių grupės, paties mero ir seniūnų inicijuojamą apklausą paskelbia meras bei kontroliuoja jos organizavimą ir vykdymą.

  188.1. Iniciatyvos teisę teikti Pasiūlymus turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys, jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir savivaldybės institucijos.

  182. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka.

  183. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina tarybos narių grupės reikalavimu tokia tvarka:

  183.1. apklausą inicijuojanti tarybos narių grupė pateikia merui motyvuotą ir pagrįstą reikalavimą dėl apklausos paskelbimo. Reikalavimą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai.

  183.2. Reikalavime turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūloma apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta. Meras paskelbia apklausą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios grupės reikalavimo gavimo.

  184. Seniūnas apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina tokia tvarka:

  184.1. apklausa inicijuojama gavus seniūnaičių sueigos pritarimą;

  184.2. apklausą inicijuojantis seniūnas merui pateikia iniciatyvą dėl apklausos paskelbimo.

  184.3. iniciatyvoje turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas siūloma apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta. Prie prašymo pridedamas seniūnaičių sueigos, kurioje buvo svarstomas klausimas dėl apklausos inicijavimo,  protokolo kopija.

  184.4. Meras, įvertinęs seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo paskelbti apklausą.

  188.41 Teisę teikti Reglamento 188 punkte nurodytus Pasiūlymus turi ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) procentų nekilnojamojo turto, esančio gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami Pasiūlymai, savininkai. Nekilnojamojo turto, esančio gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami Pasiūlymai, savininkai, kartu su Pasiūlymais turi pateikti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas.

  188.5. Reglamento 188, 188.1 ir 188.4 punktuose nurodytų subjektų Pasiūlymus preliminariai nagrinėja savivaldybės administracija. Jeigu pasiūlymai pateikiami nesilaikant Reglamento nuostatų, administracijos direktorius raštu paprašo pasiūlymus pateikusių subjektų per   5 kalendorines dienas pataisyti neatitikimus. Jei nustatytu laiku neatitikimai nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo Reglamento 188, 188.1 ir 188.4 punktuose nurodytų subjektų Pasiūlymams ir aiškinamasis raštas rengiami ir teikiami tarybai Reglamento nustatyta tvarka.

  Pasiūlymai, kuriems po nagrinėjimo savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka pritariama, pateikiami savivaldybės administracijai, kuri organizuoja konsultavimąsi su vietos gyventojais. Savivaldybės administracija, gavusi Pasiūlymus, kuriems savivaldybės taryba pritarė, per 3 darbo dienas nuo tarybos posėdžio, kuriame buvo pritarta pasiūlymams, dienos paskelbia konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį, per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su pasiūlymais, pateikiant dokumentus, paaiškinančius siūlomus pakeitimus ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus.

  186. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia merui ir paskelbia per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių aptarnaujamoje teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.

  187. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje bendrąja sprendimų priėmimo tvarka.

  188. Apklausą dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo organizuoja administracijos direktorius. Apklausai dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo teikiami tik tie pasiūlymai (toliau vadinama – Pasiūlymai), kuriems yra pritarusi taryba.

  188.1. Iniciatyvos teisę teikti Pasiūlymus turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir savivaldybės institucijos.

  188.2. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šiame punkte nurodytus Pasiūlymus turi ne mažiau kaip 15 (penkiolika) procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami Pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti tarybą. Gyventojai argumentuotus Pasiūlymus teikia savivaldybės administracijai, pagrįsdami Pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių Pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys Pasiūlymui (-ams), pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, datą, parašą.

  188.3. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami Pasiūlymai, kartu su Pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su Pasiūlymais pateikia savo įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami Pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei Pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti Pasiūlymus.

  188.4. Taryba Pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina priimdama sprendimą. Sprendimo aiškinamajame rašte turi būti nurodomas Pasiūlymo (-ų) aktualumas ir reikalingumas.

  188.5. Reglamento 188, 188.1 ir 188.4 punktuose nurodytų subjektų Pasiūlymus preliminariai nagrinėja savivaldybės administracija. Jeigu pasiūlymai pateikiami nesilaikant Reglamento nuostatų, administracijos direktorius raštu paprašo pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas pataisyti neatitikimus. Jei nustatytu laiku neatitikimai nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo Reglamento 188, 188.1 ir 188.4 punktuose nurodytų subjektų Pasiūlymams ir aiškinamasis raštas rengiami ir teikiami tarybai Reglamento nustatyta tvarka.

  188.6. Administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti Pasiūlymą (-us) įgyvendina organizuodamas tarybos sprendimo ir aiškinamojo rašto projekto, kuriame nurodomas Pasiūlymo (-ų) aktualumas ir reikalingumas, rengimą, pagal Reglamento nustatytą tvarką.

  188.7. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl apklausos gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo organizavimo turi būti paskelbtas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose (ten, kur jos yra oficialiai įrengtos).

   

  IX SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  189. Visus tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti Reglamente ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, siūlo spręsti tarybos posėdžio pirmininkas.

   

  __________________________

   

  Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami prieš tarybos posėdį arba esant būtinumui. Esant būtinumui komiteto posėdžius gali šaukti meras, mero pavaduotojas. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės kontroliuojamos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams.

  Komitetų posėdžiai gali vykti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytais būdais ir tvarka.

   

  Informacija atnaujinta:2022-07-04 15:57:23
  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.