Viso įrašų: 1
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Rūta Vitkauskaitė [email protected] +370 313 52 874 Skyriaus veiklos koordinavimas, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

- aptarnauja asmenis vieno langelio principu;

- kontroliuoja asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijos seniūnijose;

- analizuoja ir teikia siūlymus dėl asmenų aptarnavimo vieno langelio principu ir Savivaldybės teikiamų paslaugų (fizinių ir elektroninių) kokybės gerinimo;

- priima asmenų prašymus ir skundus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje ir perduoda juos institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;

- kontroliuoja, kaip laikomasi prašymų ir skundų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo terminų;

- įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus į prašymus ir skundus;

- priima, registruoja, skirsto gaunamą ir siunčiamą Savivaldybės administracijos korespondenciją, pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles tvarko vidaus dokumentaciją;

- kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijoje rengiami ir vadovų pasirašomi dokumentai atitiktų dokumentų rengimo reikalavimus;

- organizuoja visuomenės apklausas;

- pagal kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- sudaro Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, tvarko Savivaldybės administracijos ir likviduotų įmonių archyvus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais išduoda asmenims šiuose archyvuose saugomų dokumentų, reikalingų pensijoms apskaičiuoti ar kitiems tikslams, kopijas, nuorašus, išrašus;

- organizuoja perimtų saugoti dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimą;

- registruoja gautus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir juos skelbia informacinėje dokumentų paieškos sistemoje „Infolex“ bei Lietuvos Respublikos teisės aktų paieškos sistemoje;

- Dokumentų rengimo taisyklių bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka kuruoja Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, posėdžių protokolų ir priimtų ar išleistų teisės aktų kopijų bei kitos medžiagos įteikimą vykdytojams, suinteresuotoms įstaigoms, įmonėms ar kitoms institucijoms;

- konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės pavaldžias įstaigas dokumentų valdymo sistemos, dokumentų rengimo, asmenų aptarnavimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

- kuruoja Savivaldybės mero, Savivaldybės vicemerų, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo darbotvarkes ir viešina Savivaldybės interneto svetainėje;

- tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;

- rengia teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

- informuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus apie rengiamus mokymus, posėdžius, pasitarimus;

- teikia informaciją lankytojams telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis;

- teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui bei įgyvendina Savivaldybės administracijos politiką informacinių ir ryšių technologijų klausimais;

- užtikrina Savivaldybės administracijos informacinių sistemų veikimą ir organizuoja priežiūrą, jų tarpusavio sąveikos palaikymą ir plėtrą, diegia duomenų bazių valdymo sistemas ir jas prižiūri;

- administruoja tarnybines stotis ir kitus serverius, pašto serverį, vietinius telekomunikacijų serverius, informacines sistemas;

- diegia ir prižiūri jų kompiuterizuotas darbo vietas, naujus programinės įrangos komponentus, duomenų saugą visose administracijos informacinėse sistemose, kopijuoja, atkuria ir saugo duomenų bazes ir lokalinio informacinio tinklo naudotojų bylas;

- organizuoja, vadovauja, prižiūri asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu visuose Savivaldybės administracijos duomenų tvarkymo padaliniuose;

- rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, duomenų bazių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, moko naudotojus;

- analizuoja, sistemina ir plėtoja administracijos bendrą kompiuterinę informaciją;

- prižiūri techninę kompiuterinę įrangą ir organizuoja jos taisymą;

- įrengia naujas kompiuterines darbo vietas ir vykdo jų modernizavimą;

- atlieka kitus Savivaldybės mero, Savivaldybės vicemero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pavedimus;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.