Lygios galimybės

[[#ex]]

LYGIOS GALIMYBĖS DĖL AMŽIAUS, NEGALIOS IR KT.

Lygių galimybių užtikrinimo tikslas – uždrausti bet kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, kai žmogaus teisės varžomos arba ribojamos dėl tam tikrų jo tapatybės bruožų, t. y. žmogui tiesiogiai ar netiesiogiai dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų taikomos prastesnės sąlygos,  negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui (išskyrus Lygių galimybių įstatyme numatytus atvejus).

Druskininkų savivaldybės administracijos tikslas – užtikrinti, kad visuose rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės neatsižvelgiant į asmens amžių, lytinę orientaciją, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją ar įsitikinimus, taip pat rengti ir įgyvendinti programas ir priemones bei įstatymų nustatyta tvarka remti įvairių įstaigų ir organizacijų programas, kurios padeda įgyvendinti lygias asmenų galimybes nepaisant jų amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.


MOTERŲ IR VYRŲ LYGIOS GALIMYBĖS

Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo tikslas  - įtvirtinti moterų ir vyrų lygias teises, bei uždrausti bet kokią diskriminaciją dėl lyties (tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, seksualinis priekabiavimas, priekabiavimas, nurodymas tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti asmenis dėl lyties), ypač kai tai susiję su šeimine ar santuokine padėtimi.

Druskininkų savivaldybės administracijos tikslas – užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės, rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, remti,  įvairių įstaigų ir organizacijų programas, kurios padeda įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes, taip pat teikiant administracines ar viešąsias paslaugas nepažeisti moterų ir vyrų lygių teisių.


Druskininkų savivaldybės lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo priemonių planas 2022-2024 m.

Lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo priemonių planas 2022-2024 m.

Lygių galimybių situacijos analizė Druskininkų savivaldybės administracijoje

[[#ex]]