Viso įrašų: 123
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Rasa Lukšytė [email protected] +370 313 52 892 Tarybos veiklos koordinavimas

- sekretoriauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetų, kolegijos posėdžiuose, atsako už šių posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, autentiškumą, protokolų saugojimą, protokolų viešinimą pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) reikalavimus, protokolų nuorašų išdavimą;

- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų veiklos klausimais;

- registruoja tarybos sprendimų projektus;

- padeda organizuoti savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymą komitetų posėdžiuose, palaiko nuolatinius ryšius su savivaldybės tarybos nariais;

- organizuoja patalpų parengimą tarybos bei komitetų posėdžiams, rūpinasi tinkamu techniniu savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos posėdžių organizavimu, parengimu ir pagalba savivaldybės tarybos nariams šių posėdžių metu;

- organizuoja savivaldybės tarybos sprendimų įforminimą ir apskaitą, norminių teisės aktų paskelbimą Teisės aktų registre ir Teisės aktų informacinėje sistemoje;

- koordinuoja savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės tarybos narių pasiūlymų įgyvendinimą;

- formuoja Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų vykdymo pavedimus ir nukreipia vykdytojams bei atlieka pavedimų vykdymo kontrolę;

- registruoja Savivaldybės tarybos narių pareiškimus dėl nedalyvavimo posėdyje ir praneša apie tai posėdžio pirmininkui bei posėdžio svečius ir prižiūri, kad jie laikytųsi nustatytos tvarkos;

- pildo savivaldybės tarybos narių dalyvavimo posėdžiuose darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pateikia juos savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui, jei tarybos nariai pateikia pažymas apie darbo laiką, už kurį negaunamas atlyginimas (užmokestis) jų pagrindinėje darbovietėje;

- aptarnauja savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą, kiek mero veikla susijusi su Savivaldybės tarybos posėdžiais;

- dalyvauja savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;

- vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Druskininkų savivaldybės veiklos reglamente nustatytas funkcijas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Albinas Žaliaduonis [email protected] +370 313 40 104 Civilinė sauga ir mobilizacija, administraciniai nusižengimai
Kęstutis Barkauskas [email protected] +370 618 11655 Statybų techninė priežiūra
Agnė Volckevičienė [email protected] +370 313 40 115 Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Urtė Urbonaitė [email protected] +370 313 40 115 Jaunimo reikalų koordinavimas
Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Aldona Lukšienė [email protected] +370 313 53 433 Skyriaus veiklos koordinavimas
Dmitrijus Oleinikas [email protected] +370 313 53 433 Administracijos ūkio priežiūra, prekių ir paslaugų teikimas
Aleksandras Plochich [email protected] +370 313 53 433 Administracijos ūkio priežiūra ir remontas, automobilių vairavimas
Donatas Sinkevičius [email protected] +370 313 53 433 Automobilių vairavimas ir jų priežiūra
Marius Akstinas [email protected] +370 313 53 433 Automobilių vairavimas ir jų priežiūra

- atlieka savivaldybės pastatų: Vilniaus al.18, Vasario 16-osios g. 5 ir 7 naudojimo techninę priežiūrą;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės pastatų remonto, inventoriaus nurašymo;

- prižiūri savivaldybės pastatų šilumos mazgų parengimą šildymo sezonui, tikrina šildymo sistemas, kontroliuoja vandens, elektros ir šilumos apskaitos prietaisų parodymus;

- stebi vandens vartojimą savivaldybes pastatuose ir pildo vandens suvartojimo rodmenų žurnalą;

- stebi savivaldybės pastatų stogų būklę;

- organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Savivaldybės patalpose ir jai priklausančioje teritorijoje;

- rūpinasi priskirto autotransporto remontu, atlieka smulkų remontą;

- tvarko kelionės lapus, rengia kuro sunaudojimo apyskaitas ir nurašymus;

- rūpinasi valstybinių ir kitų vėliavų iškėlimu įstatymų ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

- rūpinasi savivaldybės tarybos posėdžių salėje ir Administracijos salėse vykstantiems posėdžiams, pasitarimams, reprezentaciniams renginiams reikalingos garso ir vaizdo aparatūros pristatymu bei pajungimu;

- apskaito priskirtą Savivaldybės turtą; rengia inventoriaus, medžiagų, kuro ir priemonių nurašymo bei panaudojimo aktus;

- atsako už priešgaisrinę saugą savivaldybėje;

- rūpinasi priskirto savivaldybės turto apsauga; prižiūri apsauginę ir priešgaisrinę signalizacijas, suteikia darbuotojams apsauginės signalizacijos kodus, esant reikalui organizuoja signalizacijos remontą;

- rengia apklausą ir pildo viešųjų pirkimų dokumentus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka;

- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoti pasirašytų sutarčių vykdymą, teikti ataskaitas apie jų vykdymą;

- dalyvauja rengiant paraiškas PHARE programų ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų programų ar fondų lėšomis; dalyvauti priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus.

- pasirašo užsakovo vardu su savivaldybės administracijos ūkio priežiūra susijusius prekių ir paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus;

- aprūpina personalą jo darbui reikalingomis priemonėmis;

- išduoda tarnybinius mobiliojo ryšio telefonus, užsako specializuotame servise telefonų remonto paslaugas;

- platina savivaldybės kvietimus, iškabina skelbimus;

- daugina Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos dokumentus, esant poreikiui įriša dokumentus;

- prižiūri kopijavimo, kavos virimo aparatus.

- vykdo pagal tarnybos kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Eglė Sadauskaitė [email protected] +370 313 40 105 Sveikata

Prižiūri:

-  kaip savivaldybėje įgyvendinami sveikatinimo veiklos teisės aktai;

- kaip savivaldybėje vykdomos valstybinės sveikatos programos ir Lietuvos sveikatos programa;

- kaip savivaldybėje veikia pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

-  derina su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo klausimus;

- koordinuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;

- apibendrina sveikatos santykių valstybinio reguliavimo priemonių taikymo praktiką savivaldybėje, teikia pasiūlymus dėl šių priemonių rengimo ir tobulinimo;

- organizuoja pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

- nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros arba perduota juos pagal priklausomybę spręsti kitoms institucijoms ar pareigūnams;

- padeda savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti įstatymų jam deleguotas funkcijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos srityje;

- organizuoja triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimą;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus, kad būtų sustabdyti ar panaikinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų neatitinkantys savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų priimti teisės arba teisės taikymo aktai sveikatos priežiūros srityje;

- savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja vietos savivaldos institucijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi sveikatos priežiūros klausimai, teikia atitinkamus pasiūlymus;

- savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu rengia savivaldybės teritorijoje esančių valstybės vykdomosios valdžios institucijų, jų struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų pasitarimus, kuriuose nagrinėjami visuomenės sveikatos priežiūros klausimai, ir jiems pirmininkauja;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui kasmetines užkrečiamųjų ligų paplitimo savivaldybėje epidemiologines analizes ir prognozes su pasiūlymais;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti, dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus fondų ar programų lėšomis, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Joana Verbickienė [email protected] +370 313 40 114 Skyriaus veiklos koordinavimas
Vilius Margelis [email protected] +370 313 53 757 Statybos leidimų išdavimas, teritorijų planavimo dokumentų rengimas, nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba
Aušrelė Aukštikalnienė [email protected] +370 313 52 434 Statybos leidimų išdavimas, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Giedrė Liaukonė [email protected] +370 313 40 116 Apželdinimas, gręžiniai
Arnas Petrauskas [email protected] +370 313 52 365 Geodezija
Giedrius Marčiulaitis [email protected] +370 313 52 365 Geodezija
Irma Stonkuvienė [email protected] +370 313 52 434 Adresų suteikimas ir tvarkymas, žemėtvarkos projektai, teritorijų planavimas
Juozas Bancevičius [email protected] +370 313 52 434 Teritorijų planavimas, žemės naudojimo paskirties keitimas, žemėtvarkos projektai
Kristina Vyšniauskienė [email protected] +370 313 51 244 Visuomenės informavimas apie statinių projektavimą
Sonata Kavoliūnienė [email protected] +370 313 59 110 Gręžiniai
Vitalija Balčienė [email protected] +370 313 55 430 Teritorijų planavimas, žemėtvarka

- dalyvauja rengiant savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrąjį planą, detaliuosius planus, specialiojo planavimo dokumentus, finansuojamus iš Savivaldybės biudžeto, (t. y. vykdo užsakovo, projekto administratoriaus funkcijas);

- rengia paraiškas planavimo sąlygoms gauti institucijoms ir įmonėms pagal kompetenciją bei išduoda priklausančias Savivaldybės kompetencijai sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

- derina teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei planavimo subjektų rengiamų ir Savivaldybės patvirtintų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese, pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus pagal kompetenciją savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

- rengia sutarčių projektus dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo ir įgyvendinimo bei teikia šias sutartis pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui;

- dalyvauja rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

- organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus;

- konsultuoja ir informuoja fizinius bei juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

- tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą;

- tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą;

- tvarko teritorijų planavimo duomenų banką;

- teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;

- analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, dalyvauja rengiant specialiuosius planus susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

- pateikia Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje asmenų prašymus rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, derinimo bei patvirtinimo dokumentus;

- konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos;

- rengia dokumentus dėl gatvių pavadinimų parinkimo, adresų suteikimo (keitimo) žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams, pateikia duomenis ir dokumentus Adresų registre;

- rengia ir išduoda statytojui (užsakovui) specialiuosius architektūros reikalavimus;

- pagal priskirtą kompetenciją priima ir formuoja dokumentus, tikrina statinių projektus ir pritaria/nepritaria statybos leidimo išdavimui Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

-  rengia ir išduoda rašytinius pritarimus statinio projektui;

-  perduoda leidimų kopijas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui;

-  tikrina įmokos už savavališkos statybos įteisinimą paskaičiavimų ir dydžio atitikimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priedo nuostatoms;

- administruoja regionų geoinformacinės aplinkos elektronines paslaugas (REGIA paslauga) pagal savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus;

- organizuoja Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą;

- derina išorinės reklamos įrengimo ir želdynų tvarkymo projektus;

- pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme numatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas;

- teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų steigimo ir tvarkymo;

- siūlo priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;

- kaupia ir apibendrina aplinkos būklės monitoringo Savivaldybėje medžiagą;

- planuoja ir padeda įgyvendinti savivaldybės vandens gerinimo, valymo ir vandenviečių apsaugos priemones, organizuoja vandens telkinių, esančių savivaldybės teritorijoje, priežiūrą;

- rengia aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, planus ir kitas aplinkos apsaugos priemones, dalyvauja rengiant minėtų priemonių strategijas ir padeda jas įgyvendinti, tobulinti aplinkos apsaugos valdymą, formuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą;

- dalyvauja diegiant efektyvias atliekų tvarkymo sistemas, gerinant atliekų surinkimą, rūšiavimą, prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;

- koordinuoja miesto ir kaimų gyvenamųjų vietovių želdynų tvarkymo darbus, rengia ir teikia tvirtinti Želdinių apsaugos taisykles, dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės želdinių apsaugos programą;

- koordinuoja ekologinį švietimą Savivaldybėje, rengia informaciją visuomenei apie ekologinę būklę, teikia informaciją gyventojams, juridiniams asmenims ir valstybinėms institucijoms aplinkos apsaugos, kraštotvarkos klausimais;

- kuria ir atnaujina geoinformacinių sistemų duomenų bazes (grafinę bei atributinę);

-  tvarko Druskininkų miesto bei savivaldybės georeferencinių duomenų bazes M 1:10000 ir M 1:500;

- sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo (M 1:500, M 1:5000), naudojimo klausimus;

-  vykdo pastovių geodezinių ženklų apskaitą ir kontrolę;

-  vykdo geodezijos, topografijos ir kartografijos darbų priežiūrą ir apskaitą;

- organizuoja rengimą ir (ar) rengia teminius žemėlapius, planus bei schemas, kitą grafinę dokumentaciją, reikalingą teikiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei kitiems Savivaldybės vykdomiems projektams, investiciniams bei Savivaldybės teritorijų tvarkymo projektams, kitiems Savivaldybės tikslams;

- siekiant pagerinti Savivaldybės viešųjų erdvių estetinę aplinką, rengia pasiūlymus ir sprendimus pastatų fasadų, kitų statinių spalvinių sprendimų ir formų, kraštotvarkos, vaizdinės informacijos, estetinės aplinkos formavimo klausimais, rengia prekybos, smulkaus verslo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose schemas, pasiūlymus dėl miesto šventinio papuošimo;

- pagal poreikį peržiūri objektų, kurių užsakovas yra Savivaldybė, projektus, vertina, sistemina bei pateikia informaciją apie jų atitikimą projektavimo užduotyse nustatytiems užsakovo reikalavimams;

- renka, vertina, sistemina ir pateikia medžiagą, reikalingą statinių projektavimo užduotims parengti;

- rengia paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti, dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus minėtų šaltinių lėšomis, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Vyda Amšiejienė [email protected] +370 313 53 837 Skyriaus veiklos koordinavimas
Tautvydas Lankelis [email protected] +370 313 53 837 Auditas

- vertina, kaip Savivaldybės administracija, savivaldybei pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai:

- laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

- įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

- vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

- valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų ir pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

- valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

- užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

- užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

- vertina Savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

- atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

- rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

- atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

- rengia ir teikia konsultacijas savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams įstaigos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;

- rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

- atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Edita Davičikaitė [email protected] +370 313 52 866 Skyriaus veiklos koordinavimas
Asta Matonytė [email protected] +370 313 90 012 Viešieji pirkimai
Daina Liubivė [email protected] +370 313 90 011 Viešieji pirkimai
Irena Šinkonytė [email protected] +370 313 90 011 Viešieji pirkimai
Jolanta Kavaliauskienė [email protected] +370 313 53 763 Viešieji pirkimai

- rengia Savivaldybės administracijos vidaus tvarkomųjų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

- pagal Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų pateiktą informaciją dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes, rengia Savivaldybės administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planus, teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui, nustatyta tvarka skelbia planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir Savivaldybės interneto svetainėje.

- organizuoja Viešojo pirkimo komisijos techninį aptarnavimą ir užtikrina, kad Viešojo pirkimo komisijos posėdžiai vyktų nustatytu laiku ir tinkamai;

- užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų paskelbta apie viešąjį pirkimą, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas;

- organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų bei kitomis lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų dokumentų ir raštų projektų rengimą ir derinimą su atsakingomis institucijomis;

- teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimais;

- rengia ir teikia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka numatytus skelbimus, ataskaitas bei kitus dokumentus;

- atlieka CVP IS Savivaldybės administracijos paskyros administratoriaus funkcijas, atsako už duomenų apie Savivaldybės administraciją aktualumą bei teisingumą;

- atlieka centrinės perkančiosios organizacijos CPO.LT elektroninio katalogo ir Centrinės perkančiosios organizacijos informacinės sistemos (CPO IS) Savivaldybės administracijos paskyros administratoriaus funkcijas, atsako už duomenų apie Savivaldybės administraciją aktualumą bei teisingumą;

- atlieka viešųjų pirkimų valdymo sistemos „Ecocost: Pirkimai“ administratoriaus funkcijas, atsako už duomenų apie Savivaldybės administraciją aktualumą bei teisingumą;

- pagal kompetenciją rengia viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus;

- koordinuoja bei organizuoja prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų dokumentų projektų, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektų, pranešimų tiekėjams projektų, rengimą;

- organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą;

- konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių atsakingus asmenis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentus;

- prižiūri Savivaldybės interneto svetainės skyrių „Viešieji pirkimai“ ir atnaujina informaciją;

- dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo grupių ar komisijų veikloje taip pat kitų komisijų, darbo grupių posėdžiuose bei pasitarimuose viešųjų pirkimų klausimais;

- saugo asmens ir kitus duomenis viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir laimėtojų nustatymo tikslu, kaip tai nustatyta teisės aktuose.

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Rūta Vitkauskaitė [email protected] +370 313 52 874 Skyriaus veiklos koordinavimas, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
Inga Gudavičienė [email protected] +370 313 40 121 Personalo klausimai
Kęstutis Miciulevičius [email protected] +370 313 52 693 Kompiuterių sistemų administratorius
Tomas Valavičius [email protected] +370 313 52 693 Kompiuterių sistemų specialistas
Jūratė Jakubauskienė [email protected] +370 313 51 233 Direktorės ir direktorės pavaduotojos priimamasis
Ugnė Kryževičiūtė [email protected] +370 313 55 355 Mero ir vicemerų priimamasis
Asta Jaskelevičienė [email protected] +370 313 90 006 Prašymų, skundų priėmimas, informacijos suteikimas
Birutė Milutienė [email protected] +370 313 59 159 Prašymų, skundų priėmimas, informacijos suteikimas
Audronė Karauskienė [email protected] +370 313 51 517 Prašymų, skundų priėmimas, informacijos suteikimas
Algida Prapiestienė [email protected] +370 313 52 693 Interneto svetainės, paslaugų teikimo koordinavimas
Marytė Kamandulienė [email protected] +370 313 52 665 Teisės aktų aktualizavimas
Aušra Akstinienė [email protected] +370 313 52 665 Archyvas, likviduojamų įmonių tvarkymas

- aptarnauja asmenis vieno langelio principu;

- kontroliuoja asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijos seniūnijose;

- analizuoja ir teikia siūlymus dėl asmenų aptarnavimo vieno langelio principu ir Savivaldybės teikiamų paslaugų (fizinių ir elektroninių) kokybės gerinimo;

- priima asmenų prašymus ir skundus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje ir perduoda juos institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;

- kontroliuoja, kaip laikomasi prašymų ir skundų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo terminų;

- įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus į prašymus ir skundus;

- priima, registruoja, skirsto gaunamą ir siunčiamą Savivaldybės administracijos korespondenciją, pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles tvarko vidaus dokumentaciją;

- kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijoje rengiami ir vadovų pasirašomi dokumentai atitiktų dokumentų rengimo reikalavimus;

- organizuoja visuomenės apklausas;

- pagal kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- sudaro Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, tvarko Savivaldybės administracijos ir likviduotų įmonių archyvus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais išduoda asmenims šiuose archyvuose saugomų dokumentų, reikalingų pensijoms apskaičiuoti ar kitiems tikslams, kopijas, nuorašus, išrašus;

- organizuoja perimtų saugoti dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimą;

- registruoja gautus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir juos skelbia informacinėje dokumentų paieškos sistemoje „Infolex“ bei Lietuvos Respublikos teisės aktų paieškos sistemoje;

- Dokumentų rengimo taisyklių bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka kuruoja Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, posėdžių protokolų ir priimtų ar išleistų teisės aktų kopijų bei kitos medžiagos įteikimą vykdytojams, suinteresuotoms įstaigoms, įmonėms ar kitoms institucijoms;

- konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės pavaldžias įstaigas dokumentų valdymo sistemos, dokumentų rengimo, asmenų aptarnavimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

- kuruoja Savivaldybės mero, Savivaldybės vicemerų, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo darbotvarkes ir viešina Savivaldybės interneto svetainėje;

- tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;

- rengia teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

- informuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus apie rengiamus mokymus, posėdžius, pasitarimus;

- teikia informaciją lankytojams telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis;

- teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui bei įgyvendina Savivaldybės administracijos politiką informacinių ir ryšių technologijų klausimais;

- užtikrina Savivaldybės administracijos informacinių sistemų veikimą ir organizuoja priežiūrą, jų tarpusavio sąveikos palaikymą ir plėtrą, diegia duomenų bazių valdymo sistemas ir jas prižiūri;

- administruoja tarnybines stotis ir kitus serverius, pašto serverį, vietinius telekomunikacijų serverius, informacines sistemas;

- diegia ir prižiūri jų kompiuterizuotas darbo vietas, naujus programinės įrangos komponentus, duomenų saugą visose administracijos informacinėse sistemose, kopijuoja, atkuria ir saugo duomenų bazes ir lokalinio informacinio tinklo naudotojų bylas;

- organizuoja, vadovauja, prižiūri asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu visuose Savivaldybės administracijos duomenų tvarkymo padaliniuose;

- rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, duomenų bazių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, moko naudotojus;

- analizuoja, sistemina ir plėtoja administracijos bendrą kompiuterinę informaciją;

- prižiūri techninę kompiuterinę įrangą ir organizuoja jos taisymą;

- įrengia naujas kompiuterines darbo vietas ir vykdo jų modernizavimą;

- atlieka kitus Savivaldybės mero, Savivaldybės vicemero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pavedimus;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Julija Ramanauskienė [email protected] +370 313 52 950 Skyriaus veiklos koordinavimas
Jurgita Balčiūtė [email protected] +370 313 40 026 Savivaldybės finansai ir iždo apskaita
Erika Kazanavičienė [email protected] +370 313 40 110 Projektų administravimas
Ilona Aksentienė [email protected] +370 313 40 109 Administracijos išlaidų apskaita
Irena Stonkuvienė [email protected] +370 313 40 110 Turto, nuomos, socialinių būstų pirkimo ir pardavimo pajamų, daugiabučių renovacijos apskaita
Jolita Kalėdaitė [email protected] +370 313 40 109 Darbo užmokestis, Kontrolės ir audito tarnybos apskaita
Jolita Grigelienė [email protected] +370 313 52 190 Miesto tvarkymo ir priežiūros, atliekų ir kurorto rinkliavų, infrastruktūros plėtros apskaita
Aušra Karaškevičienė [email protected] +370 313 52 190 Žemės, jos nuomos, nekilnojamojo turto, verslo liudijimo mokesčiai, prekybos ir reklamos leidimų išdavimas, valstybės ir kitų rinkliavų apskaita
Laima Bendorienė [email protected] +370 313 40 123 Savivaldybės biudžeto planavimas, tvirtinimas ir keitimas
Liudmila Šalnienė [email protected] +370 313 40 026 Alkoholio ir tabako licencijos, įstaigų finansavimas, biudžetas, pajamų vykdymas

- organizuoja ateinančių metų biudžeto projekto rengimą, surenka biudžetinių įstaigų veiklos programas bei paraiškas, įvertina jų ekonominį pagrįstumą ir parengia biudžeto lėšų poreikio projektą;

- organizuoja biudžeto lėšų poreikio projekto svarstymą kartu su įstaigų vadovais, vyriausiaisiais finansininkais ir savivaldybės tarybos nariais;

- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais savivaldybės biudžeto kontroliniais skaičiais ir savivaldybės tarybos narių pasiūlymais, sudaro ateinančių metų biudžeto projektą;

- vadovaudamasis Savivaldybės finansų kontrolės taisyklėmis, atlieka savivaldybės, savivaldybės administracijos finansų kontrolę;

- organizuoja biudžetinių įstaigų veiklos ir patvirtintų programų finansavimą pagal savivaldybės tarybos patvirtintas sąmatas ir įstaigų pateiktas paraiškas;

- renka informaciją apie biudžetinių organizacijų lėšų poreikį ir rengia pasiūlymus, kaip racionaliai paskirstyti biudžeto lėšas;

- kontroliuoja, renka ir teikia informaciją Savivaldybės institucijoms apie Savivaldybės įstaigų biudžeto išlaidų panaudojimą, nukrypimus, teikia pasiūlymus, kaip racionaliau panaudoti lėšas;

- esant biudžeto išlaidų nukrypimams, inicijuoja įstaigų finansinės veiklos auditą;

- vykdo biudžeto kasos funkcijas;

- rengia informaciją apie biudžetinės sąskaitos įplaukas bei išlaidas ir teikia ją savivaldybės administracijos direktoriui;

- tikrina ir analizuoja, ar laiku į savivaldybės biudžetą patenka pajamos ir kaip vykdomos biudžeto išlaidos; palaiko ryšius su Valstybine mokesčių inspekcija;

- rengia ir pateikia atitinkamoms institucijoms savivaldybės biudžeto įvykdymo suvestinę atskaitomybę, valstybės ir savivaldybės turto ataskaitas;

- dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės plėtros bei veiklos planus;

- dalyvauja rengiant investicinių programų projektus;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

- dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo grupių ar komisijų veikloje;

- teikia pasiūlymus dėl papildomų Savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų išteklių panaudojimo ir rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

- rengia pasiūlymus apie vietinių rinkliavų rinkimą ir šių rinkliavų rinkimo nuostatus bei taisykles, derina jas su Finansų ministerija ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti;

- kontroliuoja vietinių rinkliavų rinkimą;

- rengia pasiūlymus steigti, reorganizuoti ir likviduoti iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomas įstaigas, įmones ir organizacijas;

- vadovaudamasis galiojančiais savivaldybės tarybos sprendimais, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl mokestinių lengvatų įmonėms suteikimo;

- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus finansų ir apskaitos klausimais;

- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą, teikia Savivaldybės vadovams ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

- renka dokumentus ir rengia dokumentų projektus dėl prekybos alkoholio bei tabako gaminiais, pirotechnikos gaminiais;

- organizuoja licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, rengia licencijavimo tvarkas;

- kartu su Architektūros ir urbanistikos skyrium ruošia pasiūlymus dėl sezoninės prekybos organizavimo savivaldybės teritorijoje; organizuoja leidimų išdavimą, rengia dokumentų projektus šiais klausimais;

- analizuoja bei teikia pasiūlymus dėl kreditų gavimo;

- nagrinėja ir ruošia atsakymus gyventojams jų pateiktais, su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;

- organizuoja ir moko savivaldybės biudžetinių įstaigų finansininkus biudžeto planavimo ir išlaidų analizės;

- analizuoja biudžetinių įstaigų specialiųjų programų sąmatas ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo;

- teikia informaciją Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai apie ūkio subjektams suteiktą valstybės pagalbą;

- pasibaigus ketvirčiui teikia informaciją savivaldybės tarybai apie biudžeto pajamų plano vykdymą;

- atnaujina informaciją savivaldybės interneto puslapyje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Jurgita Rudienė [email protected] +370 313 40 113 Projektų administravimas
Rūta Kazlauskienė [email protected] +370 313 40 113 Projektų administravimas
Rasa Lukšienė [email protected] +370 313 52 676 Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas, kaimo bendruomenių rėmimas, projektų administravimas
Dalia Gustaitė [email protected] +370 313 90 009 Strateginis planavimas, projektų administravimas
Irma Šikšnelienė [email protected] +370 313 40 122 Projektų administravimas

- kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie savivaldybės ir apskrities ekonominę bei socialinę raidą bei teikia pasiūlymus ekonominės – socialinės plėtros perspektyvoms ir prioritetinėms sritims nustatyti;

- dalyvauja rengiant Alytaus regiono strateginio valdymo dokumentus, kuria Savivaldybės ekonominio, socialinio vystymo strategiją, koordinuoja Savivaldybės strateginio valdymo dokumentų rengimą, jų įgyvendinimą ir ataskaitų rengimą, vykdo stebėseną ir situacijos pokyčio analizę;

- padeda kurti investicijų pritraukimo ir skatinimo politiką, nuolat ieškoti potencialių investuotojų;

- koordinuoja investuotojų ir Savivaldybės bendradarbiavimą;

- bendradarbiauja su viešojo ir privataus sektorių partnerystės plėtrą ir vykdymą kuruojančiomis ir kontroliuojančiomis valstybės institucijomis;

- koordinuoja ir organizuoja smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonių įgyvendinimą bei bendruomenių paramos teikimą Savivaldybėje;

- bendradarbiauja su savivaldybės, regiono, šalies ir užsienio institucijomis investicijų pritraukimo, verslo skatinimo bei bendruomenių rėmimo srityse;

- renka ir viešina informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš įvairių finansinių šaltinių, identifikuoja projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus;

- ieško projektų finansavimo šaltinių;

- koordinuoja, organizuoja ir rengia investicinius projektus, galimybių studijas, programų ir projektų paraiškas įvairių finansinių šaltinių finansavimui gauti, administruoja investicinių projektų įgyvendinimą bei rengia ataskaitas;

- rengia Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimo prognozes pagal administruojamus prioritetus ir priemones, imasi priemonių, kad Europos Sąjungos fondų lėšos nebūtų prarastos;

- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo / administravimo grupių veikloje;

- analizuoja ir sistemina skyriaus veiklai aktualią informaciją;

- rengia:

1. Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

2. Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja skyriaus parengtų sutarčių vykdymą, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

3. prižiūri Savivaldybės interneto svetainės skyrius, susijusius su projektais, investicijomis, planavimo dokumentų viešinimu bei parama smulkiam ir vidutiniam verslui bei bendruomenėms, ir atnaujina informaciją;

- pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Ligita Baranauskienė [email protected] +370 313 55 744 Skyriaus veiklos koordinavimas
Marytė Sasnauskaitė [email protected] +370 313 53 708 Piniginė socialinė parama
Bronė Petrikienė [email protected] +370 313 59 055 Socialinių paslaugų planavimas ir organizavimas
Asta Slidziauskienė [email protected] +370 313 55 744 Vienkartinė socialinė parama, būsto pritaikymas neįgaliesiems
Asta Dyburienė [email protected] +370 686 07735 Kompleksinė paslauga Vaikas+
Asta Lukšienė [email protected] +370 313 59 055 Socialinės paslaugos
Daiva Skripkiūnaitė [email protected] +370 313 59 055 Vaiko globa
Daivutė Jazukevičiūtė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Dalė Alūzienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Dalė Jociunskienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Laima Jaskelevičienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Ieva Lazauskienė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Irena Valentukevičienė [email protected] +370 313 47 918 Socialinės išmokos ir paslaugos Viečiūnų sen. gyventojams
Živilė Ragažulienė [email protected] +370 313 43 369 Socialinės išmokos ir paslaugos Leipalingio sen. gyventojams
Eglė Kurapkienė [email protected] +370 313 59 057 Finansinė apskaita
Roma Urbanavičienė [email protected] +370 313 59 057 Finansinė apskaita
Lina Peciukevičiūtė [email protected] +370 313 52 543 Socialinės išmokos
Neringa Dobravolskienė [email protected] +370 313 59 111 Darbas su asmenimis su psichikos ir (ar) intelekto negalia
Alina Rastenienė [email protected] +370 313 59 111 Asmenų su negalia reikalų koordinavimas

- informuoja ir konsultuoja gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais;

- priima ir nagrinėja gyventojų prašymus dėl socialinės paramos (išmokų, pašalpų, kompensacijų, šalpos pensijų, paramos mokiniams, paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo,  socialinių paslaugų, pagalbos pinigų, specialiųjų poreikių lygio nustatymo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko), šalpos kompensacijos gavėjo ir neįgaliojo pažymėjimų, būsto pritaikymo neįgaliesiems, kredito, paiimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo bei kt.);

-  pagal suteiktus įgaliojimus skiria ir skaičiuoja išmokas, pašalpas, kompensacijas bei kitą piniginę paramą, ją moka arba organizuoja jos išmokėjimą;

- išduoda pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo bei vandens kompensacijoms apskaičiuoti;

- išduoda pažymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir plūkanų apmokėjimo bei apmoka kreditą ir palūkanas savivaldybės gyventojams;

- apmoka asmenims ir šeimoms būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją;

- išduoda pažymas gyventojams apie jiems teikiamą socialinę paramą;

- veda patiriančių socialinę riziką asmenų apskaitą;

- parenka ir derina piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo formas patiriantiems socialinę riziką asmenims ir šeimoms – nepinigine forma ir pinigais;

- pasitelkia piniginę socialinę paramą gaunančius asmenis visuomenei naudingai veiklai atlikti;

- pagal suteiktus įgaliojimus sudaro mokinio reikmenų rinkinius;

- nustato teisę į atlyginimo mažinimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose;

- tikrina gyventojų gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

- informuoja gyventojus apie socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą;

- išskaičiuoja negrąžintą neteisėtai gautą piniginę socialinę paramą;

- nustato specialiųjų poreikių lygį senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;

- išduoda ir keičia šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko), šalpos kompensacijos gavėjo ir neįgaliojo pažymėjimus bei tvarko jų išdavimo apskaitą;

- veda Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimų apskaitą, organizuoja šių ir nukentėjusių asmenų (ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių), taip pat žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimų, taip pat asmenų, sužalotų atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimų pašalpų ir  kompensacijų mokėjimą;

- teikia duomenis Savivaldybės administracijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Neįgaliųjų reikalų departamentui apie pagrįstą reikalingų teisės aktų įgyvendinimui lėšų poreikį, panaudotas lėšas ir, jei reikia, kitą informaciją apie suteiktą socialinę paramą;

- teikia duomenis apie gyventojams teikiamą ar suteiktą socialinę paramą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

- prižiūri ir kontroliuoja globėjų, rūpintojų ir pagalbą priimant sprendimus teikiančių asmenų veiklą;

- rengia procesinius dokumentus teismui dėl pilnamečio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje  ir globos (rūpybos) nustatymo;

- teikia išvadas civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) bei turto administratoriaus paskyrimo pilnamečiams asmenims;

- padeda spręsti pilnamečiams našlaičiams ir likusiems be tėvų globos asmenims įsidarbinimo, apsigyvenimo, įsikūrimo ir kitus klausimus;

- planuoja socialines paslaugas, rengia socialinių paslaugų plano projektą;

- administruoja socialinių paslaugų organizavimą;

- vykdo savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolę;

- organizuoja vaikų, asmenų su negalia, senyvo amžiaus asmenų ir kitų socialinių grupių asmenų apgyvendinimą paslaugų įstaigose bei pagal suteiktus įgaliojimus pasirašo sutartis su paslaugų įstaigų vadovais dėl paslaugų teikimo ir (ar) finansavimo;

- organizuoja slaugos ir suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas įvairių socialinių grupių gyventojams iš savivaldybės biudžeto lėšų;

- koordinuoja Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro veiklą;

- teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;

- rengia sąrašą šeimų, globos centrų, šeimynų  ir socialinės globos įstaigų, galinčių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui, apie sąrašo pakeitimus ir papildymus informuoja Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau - Tarnybos) teritorinį skyrių;

- užtikrina būsimųjų globėjų (rūpintojų), šeimynų steigėjų, dalyvių ir budinčių globotojų paiešką, o asmenims, kurie svarsto apie galimybę globoti likusius be tėvų globos vaikus ar juos prižiūrėti globos centre, teikia nemokamas konsultacijas vaiko globos (rūpybos) ar priežiūros klausimais;

- siekdama užtikrinti Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą, užtikrina, kad nuolat būtų ieškoma galimybių likusius be tėvų globos vaikus globoti (jais rūpintis) šeimos aplinkoje – šeimoje, globos centre, šeimynoje;

- bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis siekiant pasiūlyti fiziniams asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus;

- organizuoja fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju, paiešką;

- priima fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, dokumentus ir persiunčia Tarnybos teritoriniam skyriui.

- parenka likusiam be tėvų globos vaikui asmenį iš fizinių asmenų, gavusių Tarnybos atestuotų asmenų teigiamą išvadą dėl jų pasirengimo vaiko globai (rūpybai);

- rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo bei įsakymų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos projektus;

- paaiškėjus, kad savivaldybės teritorijoje, kurioje nustatytas likęs be tėvų globos vaikas, nėra fizinių asmenų, budinčių globotojų ar šeimynos galinčios vaiką globoti (juo pasirūpinti), bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis dėl fizinio asmens, budinčio globotojo ar šeimynos, tinkamos globoti (rūpinti) vaiką, paieškos kitoje savivaldybėje;

- rengia socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių atvejo vadybos funkcijas ir koordinuojančių vadybos procesus savivaldybės teritorijoje, sąrašą;

- reguliariai organizuoja pasitarimus dėl pagalbos vaikams ir šeimoms organizavimo savivaldybėje;

- rengia ir įgyvendina savivaldybės socialinės paramos priemones, numatytas savivaldybės strateginiame plėtros plane, strateginiame veiklos plane ir skyriaus metiniame veiklos plane;

- bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, administruoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektus, pagal suteiktus įgaliojimus pasirašo sutartis su projektus vykdančiomis organizacijomis, teikia joms metodinę pagalbą;

- užtikrina asmenų prašymų įvairiais klausimais priėmimą ne darbo laiku - organizuoja asmenų aptarnavimą ir rengia skyriaus  tarnautojų darbo grafikus;

- nagrinėja gyventojų skundus ir pasiūlymus socialinės paramos klausimais;

- rengia arba dalyvauja rengiant savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir jo kontrolės organizavimo;

- organizuoja programų, finansuojamų iš Valstybės ir Savivaldybės biudžetų, rengimą ir vykdymą;

- pagal suteiktus įgaliojimus tvirtina programų sąmatas, neviršydamas programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų;

- teikia lėšų paraiškas ir finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Neįgaliųjų reiklaų departamentui ir savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui;

- užtikrina finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

- kontroliuoja ir vykdo skyriaus turtinius įsipareigojimus;

- užtikrina programų ir priemonių vykdymo bei paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

- naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal paskirtį;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus;

- teikia duomenis, informaciją rengiantiems paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų paramai gauti;

- pagal savo kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis bei kitais Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų struktūriniais bei struktūriniais – teritoriniais padaliniais ir į padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, analizuoja jų patirtį;

- vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatomis nustato kompetentingą įstaigą, turinčią pirmenybę mokėti išmoką šeimai bei išmoką mirties atveju,  skiria ir moka išmokas,  teikia informaciją apie savivaldybės teritorijoje gyvenančius ar gyvenusius asmenis ir jiems mokamas išmokas šeimai ar išmokas mirties atveju kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, kaupia statistinius duomenis apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, teikia informaciją asmenims, dėl kurių buvo prašoma informacijos apie gaunamas išmokas iš kitos valstybės kompetentingos įstaigos.

- turint duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, taip pat apie vaiko elgesį, keliantį pavojų jo sveikatai ir gyvybei, arba apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus ar būtinumą ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš mokymo, auklėjimo ar gydymo įstaigų ar panašių priežasčių), apie tai nedelsiant informuoja policiją ir (ar) Tarnybą;

- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, techniškai jas aptarnauja;

- pateikia archyvui pagal Dokumentacijos planą sutvarkytus dokumentus;

-  tvarko ir saugo asmens duomenis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

- prižiūri savivaldybės svetainėje pateiktą informaciją apie socialinę paramą ir pagal poreikį teikia savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui atnaujintą informaciją;

- atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Jurgita Naruckienė [email protected] +370 313 52 913 Skyriaus veiklos koordinavimas
Inga Jakavonienė [email protected] +370 313 59 112 Švietimo projektai
Justina Vasilienė [email protected] +370 313 52 401 Ūkinė finansinė švietimo veikla
Lina Černiauskienė [email protected] +370 313 53 372 Bendrasis ugdymas ir neformalusis vaikų švietimas
Sandra Bubnelienė [email protected] +370 313 52 401 Neformalus vaikų švietimas, priėmimas į švietimo įstaigas

- analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

- rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo, sporto plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo ir sporto veiklų dalį, švietimo ir sporto plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;

- teikia savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

- tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

- organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

- koordinuoja savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

- organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, koordinuoja vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą švietimo įstaigose;

- organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) teisės aktų nustatyta tvarka;

- koordinuoja visų su švietimo ir sporto politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;

- atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

- vykdo savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimą;

- organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

- dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;

- atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms;

- inicijuoja savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi;

- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

- savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus;

- savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;

- pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;

- savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

- mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

- asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;

- neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

- savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;

- atlyginimo dydžio nustatymo už:

- vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą;

- ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;

- savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

- neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo tvarkos;

- savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

- sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;

- kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

- materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

- sporto politikos priemonių;

- rengia kitus su skyriaus vykdomomis funkcijomis susijusius savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą;

- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

- dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus švietimo programoms įgyvendinti, koordinuoja jų vykdymą, vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais, skaičiuoja ir analizuoja lėšas, skirtas švietimo įstaigų ugdymo reikmėms tenkinti bei ūkio lėšas švietimo įstaigų, sanatorijos ir lavinamųjų klasių išlaikymui;

- derina ir analizuoja švietimo įstaigų darbuotojų etatų ir tarifinius sąrašus;

- koordinuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų finansinių atsiskaitymų užbaigimą, kontroliuoja turto paskirstymą;

- dalyvauja vykdant Savivaldybės plėtros strateginius planus bei padeda įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą švietimo ir sporto politiką;

- inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų šaltinių lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

- organizuoja gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų bei skundų švietimo, sporto organizavimo klausimais nagrinėjimą;

- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

- rengia ataskaitas, teikia išvadas;

- pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Vaiva Kirkauskienė [email protected] +370 313 40 106 Skyriaus veiklos koordinavimas
Ramūnas Augus [email protected] +370 313 40 107 Teisėkūra, atstovavimas
Daiva Juonienė [email protected] +370 313 53 756 Civilinė metrikacija, gyvenamosios vietos deklaravimas
Janina Sinkevičienė [email protected] +370 313 60 745 Pirminė teisinė pagalba, teisėkūra, atstovavimas
Vidmantė Subačienė [email protected] +370 313 40 141 Gyvenamosios vietos deklaravimas, civilinė metrikacija

Teisės srityje:

- užtikrina rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų, kitų dokumentų atitikimą teisės aktams ir teikia išvadas bei pasiūlymus;

- pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų (Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių), į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių, kitų valstybės institucijų bei įstaigų, organizacijų pateiktus savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;

- atstovauja savivaldybei, Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose ir gina savivaldybės, Savivaldybės administracijos teisėtus reikalavimus;

- konsultuoja teisės klausimais savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybės administracijos filialus - seniūnijas (Savivaldybės administracijos struktūrinius teritorinius padalinius), į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių vadovus bei valdybų narius;

- rengia:

- savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų (raštų, pažymų, aktų, protokolų ir pan.) projektus;

- savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir jo kontrolės organizavimo;

- ieškininių pareiškimų Lietuvos Respublikos teismams, atsiliepimų į ieškininius pareiškimus ir kitų procesinių dokumentų projektus;

Atlieka valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:

- civilinės būklės aktų registravimo:

- registruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą ir asmens lyties pakeitimą, įrašant civilinės būklės akto įrašus;

- įtraukia į apskaitą:

- užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus;

- bažnyčios (konfesijų) tvarka sudarytas santuokas;

- sudaro vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylas;

- rengia ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo;

- rengia civilinės būklės aktų įrašus ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas;

- rengia pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;

- sudaro iškilmingą aplinką santuokoms, jubiliejinėms santuokoms ir gimimui registruoti;

- teikia teisės aktuose nustatytais atvejais civilinės būklės aktų duomenis kitoms įstaigoms;

- rengia aktus ilgalaikiam ir trumpalaikiam materialiam turtui ir panaudotoms medžiagoms nurašyti;

- derina santuokų registravimo poilsio dienomis grafiką su savivaldybės administracijos direktoriumi ir skelbia jį Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, nurodant santuokų registracijos laiką;

- tvarko raštvedybą, susijusią su civilinės būklės aktų įrašų registravimu;

- rūpinasi civilinės būklės aktų įrašų archyvo tvarkymu ir kaupimu, pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus civilinės būklės klausimais;

- teikia išvadas ir pasiūlymus civilinės būklės aktų registravimo klausimais;

- išduoda savivaldybės teritorijos gyventojų šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

- gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo:

- tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;

- įtraukia asmenis į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

- teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms apie asmenų įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

- tikrina, naudojant valstybės registrus ir klasifikatorius, deklaravimo duomenų teisingumą;

- nagrinėja prašymus ištaisyti neteisingus deklaravimo duomenis ar juos pakeisti ir priima sprendimą dėl deklaravimo duomenų taisymo ir keitimo;

- panaikina deklaravimo duomenis;

- teikia informaciją patalpos ar pastato savininkui (bendraturčiui) apie:

- jam priklausančioje patalpoje ar pastate gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;

- neteisingų deklaravimo duomenų ištaisymą, pakeitimą ar panaikinimą;

- išduoda asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, prašymu jo deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą, o į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtraukto asmens prašymu – pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

- nagrinėja skundus dėl deklaravimo duomenų ir (ar) gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos tvarkymo;

- valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo:

- teikia įstatymo nustatyta tvarka teisinę informaciją, teisines konsultacijas civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinės teisės, administracinio proceso teisės, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės ir kitų teisės sričių klausimais, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo), išaiškina ginčų sprendimo mediacijos būdu galimybes;

- rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;

- padeda pareiškėjui surašyti arba surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą;

- tvarko pirminės teisinės pagalbos apskaitą;

- nuolat informuoja vietos gyventojus Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

- pateikia kiekvienais metais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas teisingumo ministro nustatyta tvarka;

- įstatymų priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimo:

- teikia duomenis į Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS;

- suveda duomenis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacinę sistemą TEISIS;

- kaupia duomenis Valstybės tarnautojų registre VATARAS;

- tvarko duomenis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje VATIS;

Personalo administravimo srityje:

- atlieka personalo sudėties analizę;

- padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį;

- padeda įstaigos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

- padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

- tvarko savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos personalo bei savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų asmens bylas, rengia, registruoja ir komplektuoja darbo sutartis, atsako už jų originalų saugumą;

- tvarko valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą;

- koordinuoja konkursų į valstybės tarnautojų pareigas eigą, organizuoja konkursus į savivaldybės įstaigų vadovų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas;

- tvarko savivaldybės tarybos narių, savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo apskaitą, pagal poreikį rengia mokymo planus, rengia mokymo ataskaitas, palaiko ryšius su valstybės tarnautojų mokymo bei kitomis mokymo įstaigomis;

- sudaro savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, atlieka organizacinį darbą, rengiant savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

- teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, nedraudiminius laikotarpius, tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti;

- skaičiuoja valstybės politikų ištarnautus Lietuvos valstybei metus, valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą; valstybės tarnautojų tarnybos Druskininkų savivaldybės institucijoje ar Druskininkų savivaldybės administracijoje stažą; Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo įstaigoje stažą, profesinio ir/ar vadovaujamo darbo patirtį;

- analizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų (Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių veiklos nuostatus, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigybių aprašymus; supažindina personalą su pareigybių aprašymais;

- organizuoja savivaldybės įstaigų vadovų (išskyrus švietimo), valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklos vertinimą;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinę informaciją apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmės pažeidimus ir juos tiria;

- pagal kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis bei kitais Lietuvos Respublikos miestų (rajonų) savivaldybių administracijų padaliniais ir į struktūrinius padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais bei savivaldybių administracijų darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, analizuoja jų patirtį;

- nustatyta tvarka nagrinėja gautus asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas bei rengia atsakymus;

- dalyvauja įgyvendinant Druskininkų savivaldybės strateginius planus;

- rengia nustatyta tvarka ataskaitas, teikia išvadas;

- dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

- pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Vaiva Žagunienė [email protected] +370 313 40 117 Skyriaus veiklos koordinavimas
Antanas Urbonas [email protected] +370 313 53 975 Tarptautinis bendradarbiavimas, turizmo srities kuravimas
Diana Sinkevičiūtė-Griežė [email protected] +370 313 53 975 Ryšiai su visuomene, komunikacija
Edgaras Tamkevičius [email protected] +370 313 40 119 Vizualinio turinio kūrimas
Judita Bendaravičienė [email protected] +370 313 40 119 Kultūros renginių koordinavimas, leidimų organizuoti renginį išdavimas

- analizuoja turizmo, visuomenės informavimo ir kultūros politikos raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, ir padeda jas įgyvendinti savivaldybės teritorijoje;

- pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, organizuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą;

- dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus turizmo, komunikacijos ir kultūros programoms įgyvendinti, teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl šių programų finansavimo;

- pagal kompetenciją rengia savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- teikia ataskaitas apie turizmo ir kultūros politikos įgyvendinimą, visuomenės informavimą savivaldybės administracijos direktoriui;

- vykdo savivaldybės turizmo ir kultūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą autorinių ir gretutinių teisių taikymo srityje;

- teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl savivaldybės turizmo ir kultūros įstaigų efektyvumo didinimo, finansavimo, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir kitais klausimais;

- kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina ir teikia informaciją įstatymų numatyta tvarka apie turizmo ir kultūros politikos įgyvendinimą savivaldybėje;

- konsultuoja turizmo ir kultūros srities organizacijas ir pavienius asmenis apie paraiškų savivaldybės remiamoms programoms rengimą ir projektų vykdymą bei kitais su turizmo ir kultūros problemomis susijusiais klausimais;

- dalyvauja plėtojant savivaldybės turizmo ir kultūros objektus ir gerinant turizmo infrastruktūrą;

- skatina savivaldybės ir kitų miesto institucijų, įstaigų bei organizacijų bendradarbiavimą plėtojant turizmą;

- rengia ir įgyvendina turizmo ir kultūros plėtros programas;

- koordinuoja savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyros ir rinkodaros procesus;

- rengia Druskininkų kurorto turizmo plėtros strategiją, pasiūlymus jos įgyvendinimo bei turizmo skatinimo klausimais;

- rengia Druskininkų kurorto turizmo plėtros strategijos ir Druskininkų savivaldybės kultūros strategijos planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

- organizuoja turizmo skatinimo veiklą tikslinėse užsienio rinkose;

- dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus, su turizmu ir kultūra susijusius projektus;

- vertina ir analizuoja kitų savivaldybių ir valstybių aktualią patirtį turizmo, komunikacijos ir kultūros srityse, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių savivaldybės teritorijoje;

- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendradarbiauja su turizmą koordinuojančiomis valstybinėmis įstaigomis, Kultūros ministerija, kitomis institucijomis;

- bendradarbiauja su Druskininkų savivaldybės, kitų savivaldybių ir šalių turizmo, kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

- rūpinasi savivaldybės turizmo ir kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

- rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje;

- rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;

- pagal poreikius inicijuoja turizmo ir kultūros sričių situacijos, sociologinius bei statistinius tyrimus;

- rengia užsienio delegacijų programas, organizuoja svečių priėmimą ir aptarnavimą;

- siūlo idėjas ir ieško galimybių turizmo ir kultūros srities investicinių projektų finansavimui gauti ir projektus įgyvendinti;

- rengia Druskininkų savivaldybės įvaizdžio formavimo ir komunikacijos planą, rūpinasi savivaldybės veiklos viešinimu;

- įgyvendina savivaldybės viešinimo planą, teikia siūlymus jo krypčių tobulinimui;

- organizuoja ir koordinuoja Druskininkų savivaldybės, viešosios įstaigos Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro bei turizmo srities verslo komunikacijos ryšius;

- koordinuoja komunikacijos procesus tarp savivaldybės ir žiniasklaidos, savivaldybės ir visuomenės, savivaldybės ir valstybinių institucijų bei įstaigų Lietuvoje ir užsienyje;

- prižiūri ir tvarko savivaldybės interneto svetainės bei Facebook paskyros turinį bei koordinuoja informaciją savivaldybės turizmo ir kultūros įstaigų interneto svetainėse;

- rengia Druskininkų savivaldybės oficialius pranešimus žiniasklaidai, atnaujina bei teikia aktualią informaciją apie Druskininkų savivaldybės institucijų ir pavaldžių įstaigų veiklą savivaldybės interneto svetainėje;

- renka, analizuoja ir sistemina informaciją, teikia ją Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose ir susitikimuose;

- sudaro sąlygas gauti informaciją apie Druskininkų regioną;

- informuoja visuomenę apie įvykius savivaldybės teritorijoje, atsako už informacijos pateikimo organizavimą, sklandumą bei operatyvumą. Išplatinta informacija privalo atitikti oficialią Druskininkų savivaldybės poziciją;

- analizuoja publikacijas žiniasklaidoje apie Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veiklą, reguliariai informuoja apie tai Savivaldybės vadovus, savivaldybės administracijos direktorių;

- vykdo viešųjų ryšių akcijas, spaudos konferencijas, informuoja apie savivaldybės organizuojamus renginius;

- siūlo priemones savivaldybės dėl įvaizdžio programos tobulinimo;

- propaguoja savivaldybės pasiekimus ir formuoja teigiamą Druskininkų savivaldybės įvaizdį;

- pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl užsienio žiniasklaidos priemonių atstovų priėmimo;

- fiksuoja žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla, apie pateiktą informaciją praneša savivaldybės vadovams;

- rengia ir derina savivaldybės leidinių ir užsakomų straipsnių projektus su leidyklomis, žiniasklaida;

- organizuoja savivaldybės inicijuojamus turizmo ir kultūros sričių dalykinius susitikimus bei renginius;

- išduoda leidimus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms organizuoti viešuosius renginius Druskininkų savivaldybės teritorijoje, koordinuoja jų eigą, skatina kūrybines idėjas;

- rengia Savivaldybės administracijos raštus dėl F4 kategorijos fejerverkų, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko suderinimo;

- dalyvauja rengiant paraiškas ir projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti, dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

- savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nurodymu nagrinėja asmenų prašymus, paklausimus, skundus;

- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;

- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Algirdas Kazanavičius [email protected] +370 313 59 158 Skyriaus veiklos koordinavimas
Inga Kelmelienė [email protected] +370 313 59 158 Turto valdymo klausimai
Skirmantė Česnauskienė [email protected] +370 313 59 056 Turto ir žemės valdymo klausimai
Silvija Žibūda-Miškinė [email protected] +370 313 59 054 Turto ir žemės valdymo klausimai
Jurgita Nevulienė [email protected] +370 313 59 056 Turto ir žemės valdymo klausimai

- administruoja ir kontroliuoja sutarčių (nuomos, panaudos, patikėjimo, pirkimo-pardavimo) sudarymą, jų įgyvendinimą;

- rengia ir vykdo turto nuomos konkursus bei turto pardavimo aukcionus;

- vykdo Savivaldybės ir valstybės perduoto turto naudojimo priežiūrą ir kontrolę;

- padeda kurti investicijų pritraukimo ir skatinimo politiką, ieškoti potencialių investuotojų;

- dalyvauja koordinuojant investuotojų ir Savivaldybės bendradarbiavimą;

- renka ir viešina informaciją apie galimybes investuoti Savivaldybės teritorijoje;

- dalyvauja sprendžiant Savivaldybei nuosavybės ir patikėjimo teise priklausančios žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus;

- sistemina ir kaupia informaciją apie Savivaldybės materialaus ir nematerialaus turto naudojimą;

- analizuoja, ar efektyviai ir racionaliai naudojamas savivaldybės materialusis ir nematerialusis turtas, užtikrina efektyvų ir racionalų savivaldybės ir savivaldybei perduoto valstybės turto panaudojimą;

- rengia sutikimus:

1. statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

2. statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius;

3. statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

4. tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

5. leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai;    

6. statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.);

7. laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;

8. atlikti valstybinių vandens telkinių tvarkymo darbus;

9. perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti;

10. įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (jo dalies) nuomos teisę;

- rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės turto ataskaitas;

- rengia ir teikia technines užduotis turto vertinimo atskaitoms parengti;

- dalyvauja planuojant ir vykdant savivaldybės biudžetą;

- vykdo savivaldybės kontroliuojamų subjektų veiklos kontrolę;

- dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitas;

- teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės turto pardavimo, privatizavimo, nuomos būdų ir sąlygų;

- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo / administravimo grupių veikloje;

- analizuoja ir sistemina skyriaus veiklai aktualią informaciją;

- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- prižiūri Savivaldybės interneto svetainės skyrius, susijusius su turtu ir atnaujina informaciją;

- pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

- rengia sutikimus, susijusius su Savivaldybės ir Savivaldybei perduotu valstybės turtu:

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Agnė Baranauskaitė [email protected] +370 313 53 442 Skyriaus veiklos koordinavimas
Juozas Grigas [email protected] +370 313 40 112 Kelių priežiūra, apšvietimas, šiluma, dujos, statyba, energetika
Alvydas Vengrauskas [email protected] +370 313 52 117 Žemės ūkis
Dangirdas Lukoševičius [email protected] +370 313 52 242 Žemės ūkio technika, melioracija
Vitas Daugevičius [email protected] +370 313 53 770 Daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūra ir renovacija, miesto teritorijų tvarkymas, statinių naudojimo priežiūra
Saulius Žilevičius [email protected] +370 313 53 770 Viešasis transportas, kapinių administravimas, statinių naudojimo priežiūra, administraciniai nusižengimai
Jūratė Kuliešienė [email protected] +370 313 40 120 Kelių objektų administravimas
Laura Janauskaitė [email protected] +370 313 40 120 Kelių ženklinimas, nuovažų derinimas, namo numerių užsakymas, saugaus eismo organizavimas
Rasa Vilūnienė [email protected] +370 313 52 242 Socialinio būsto administravimas, parama būstui, daugiabučių namų administravimas
Rita Karsokienė [email protected] +370 313 90 007 Leidimai kirsti ar genėti želdinius, bešeimininkiai gyvūnai, aplinkosauga, atliekų rinkliavos lengvatos
Tadas Ročka [email protected] +370 313 51 645 Kelių ir tiltų priežiūra, statyba
Jurgita Sukarevičiūtė [email protected] +370 313 90 007 Energetika
Giedrius Gudaitis [email protected] +370 313 51 645 Infrastruktūros plėtros mokestis, kasinėjimo leidimai, spec. transporto leidimai, statyba

- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės teritorijoje Savivaldybės tarybos tvirtinamas programas, Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus ir juos įgyvendinančius planavimo dokumentus (strateginį plėtros, veiklos bei metinius veiklos planus ir kt.);

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų paramai gauti, rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;

- nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ir savo iniciatyva rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą;

- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- rengia ir pagrindžia sąmatas lėšoms gauti iš įvairių finansavimo šaltinių kuruojamos programos priemonėms, atsižvelgiant į poreikius ir subalansuotosios plėtros principus;

- užtikrina nepertraukiamą Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikščių, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir infrastruktūros priežiūrą, administravimą ir tobulinimą;

- planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;

- koordinuoja Savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų eksploatavimą ir statybą;

- inicijuoja, rengia Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros, remonto konkursų sąlygas ir vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

- vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas, organizuojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos, rekonstravimo, paprastojo ar kapitalinio remonto, bei pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, finansuojamus iš Valstybės, Savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos fondų bei kitų finansavimo šaltinių; priima iš projektuotojų ir tikrina statybos bei remonto darbų projektinę sąmatinę dokumentaciją;

- administruoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo ar kapitalinio remonto darbus, finansuojamus iš Valstybės, Savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos fondų bei kitų finansavimo šaltinių;

- koordinuoja Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugaus eismo organizavimą;

- teikia pasiūlymus lėšų, skirtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimui, taip pat statybos ir remonto darbams, paskirstymo, perskirstymo bei efektyvaus panaudojimo klausimais, kontroliuoja taupų lėšų naudojimą;

- derina Savivaldybės tvarkymo, remonto, rekonstravimo, statybos, griovimo, kelių ir gatvių tiesimo, melioracijos, kultūros paveldo kitų objektų projektavimo užduotis, projektus ir kitą dokumentaciją;

- administruoja bei kontroliuoja susisiekimo komunikacijų: kelių statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros darbus finansuojamus iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų bei kitų finansavimo šaltinių;

- organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir gatvių kadastro matavimus ir teisinę registraciją;

- dalyvauja objektų užbaigimo procedūrose, priimant užbaigtus objektus ir vykdo tolesnę jų priežiūrą;

- organizuoja žemės kasimo leidimų išdavimą ar panaikinimą, kontroliuoja jų vykdymą ir nagrinėja su tuo susijusius ginčus aplinkos ministro nustatyta tvarka;

- vykdo ir koordinuoja Savivaldybėje esančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių, susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, išskyrus hidrotechnikos statinius, kurių priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija, ir energetikos objektus, kurių priežiūrą atlieka Energetikos inspekcija, naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;

- išduoda nustatytos formos pažymas pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus apie patalpų ar pastatų Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį bei nustatytos formos pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų, statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;

- koordinuoja uždarųjų akcinių bendrovių „Druskininkų butų ūkis“, „Druskininkų vandenys“, akcinės bendrovės „Druskininkų šilumos tinklai“, biudžetinės įstaigos Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklą;

- koordinuoja ir įgyvendina Savivaldybės tvarkymo ir priežiūros viešųjų darbų programą, dalyvauja nagrinėjant viešųjų ir sezoninių darbų organizavimo klausimus;

- formuoja ir įgyvendina Savivaldybės aplinkos apsaugos politiką; Savivaldybės plėtros strateginį planą aplinkos apsaugos srityje;

- vykdo aplinkosaugos funkcijas, susijusias su aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga;

- organizuoja visuomenės aplinkosauginį švietimą;

- koordinuoja sisteminį aplinkosaugos srities duomenų, reikalingų specialiesiems planams parengti, kaupimą ir rinkimą;

- koordinuoja atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą;

- koordinuoja atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo sistemos įdiegimo, organizavimo, surinktų atliekų tvarkymo finansavimo klausimus;

- konsultuoja visuomenę atliekų tvarkymo klausimais;

- organizuoja bešeimininkių užterštų teritorijų tvarkymą;

- organizuoja asbesto šalinimo programos įgyvendinimą ir renka duomenis apie asbesto gaminių turinčius statinius ir juose esantį asbesto turinčių gaminių kiekį, kuriuos perduoda Aplinkos apsaugos agentūrai;

- užtikrina Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą; rengia leidimus kirsti, genėti, persodinti saugotinus medžius;

- konsultuoja ir informuoja fizinius bei juridinius asmenis želdynų ir želdinių tvarkymo, apsaugos ir veisimo klausimais;

- koordinuoja tvarkant ir apsaugant kraštovaizdį, nekilnojamąsias kultūros vertybes, apsaugant, tvarkant ir kuriant savivaldybės teritorijoje esančius želdynus, želdinius;

- koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės teritorijoje sugautų bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinąją globą;

- rengia aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, planus ir kitas aplinkos apsaugos priemones, dalyvauja rengiant minėtų priemonių strategijas;

- koordinuoja ir rengia savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo planą, vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;

- kontroliuoja ir dalyvauja rengiant nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą, vykdo kontrolę;

- padeda koordinuoti kitus su energetika susijusius klausimus;

- koordinuoja karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimą, vandentvarkos sistemų priežiūrą, nuotekų tvarkymą, organizuoja kainų ir tarifų skaičiavimus bei teikia išvadas ir pasiūlymus šiais klausimais;

- kontroliuoja pasiruošimo šildymo sezonui eigą;

- organizuoja šilumos ūkio bei efektyvaus energijos vartojimo srityje vykdymą;

- organizuoja kelių ir gatvių apšvietimo elektros tinklų įrengimo darbus;

- koordinuoja keleivių vežimo vietiniais (miesto ir priemiestinio) susisiekimo  maršrutais organizavimą ir koordinavimą, siekiant užtikrinti viešojo transporto paslaugų teikimą ir įgyvendinimą;

- koordinuoja lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą;

- užtikrina ritualinių paslaugų teikimą ir organizuoja kapinių priežiūrą;

- dalyvauja rengiant tvarkos, ekologijos, sanitarijos ir higienos pagerinimo savivaldybės teritorijoje projektus, organizuojant sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolę, užtikrina švarą ir tvarką viešosiose vietose;

- dalyvauja, bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis užtikrinant Savivaldybės teritorijoje viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos ilgalaikes ar trumpalaikes programas ar įgyvendinant kitas priemones;

- kontroliuoja, kaip vykdomi Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė;

- vykdo triukšmo prevencijos priemones viešosiose vietose;

- koordinuoja priešgaisrinę saugą;

- koordinuoja gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus;

- dalyvauja rengiant užimtumo didinimo programas ir dalyvauja įgyvendinat kitas darbo rinkos politikos priemones;

- koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo bei priežiūros paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje;

- vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles;

- konsultuoja gyventojus (patalpų savininkus) daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo klausimais;

- koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą);

- koordinuoja Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymą ir jo remontą, socialinio būsto nuomą;

- koordinuoja būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų skyrimą;

- sudaro šeimų ir asmenų, pageidaujančių išsinuomoti Savivaldybės socialinį būstą sąrašą ir organizuoja Savivaldybei priklausančio būsto suteikimą Savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka;

- rengia sprendimus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės ir socialinio būsto fondo sudarymo ir jo plėtros, taip pat koordinuoja Savivaldybės ir socialinio būsto fondo valdymą;

- planuoja biudžeto lėšų poreikį Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai;

- sudaro ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, o taip pat tvarko duomenis apie asmenis ir šeimas, įrašytus į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, nuomojančius socialinį būstą, mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

- vertina asmenų ir šeimų teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;

- koordinuoja leidimų (licencijų) išdavimą pagal skyriaus kompetenciją įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

- vykdo Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, kontrolę;

- koordinuoja kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą, žemės ūkio produkcijos kvotų administravimą, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių ir žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;

- koordinuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise bei traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą;

- dalyvauja įgyvendinant stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programas, nustatant medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytą žalą ir nuostolius;

- dalyvauja sudarant Savivaldybės biudžeto projektą; rengiant vietinių rinkliavų nustatymo projektus;

- koordinuoja sprendžiant teritorijų planavimo, Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo klausimus; rengiant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;

- dalyvauja sprendžiant Savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimo ir išlaikymo, Savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimo klausimus;

- dalyvauja sudarant sąlygas Savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę;

- analizuoja, ar efektyviai ir racionaliai naudojamas Savivaldybės materialusis ir nematerialusis turtas, užtikrina efektyvų ir racionalų Savivaldybės turto panaudojimą;

- Savivaldybės interneto svetainėje skelbia ir atnaujina informaciją apie Skyriaus teikiamas viešąsias ir/ar administracines paslaugas, galimybes pasinaudoti elektroniniais paslaugų užsakymais bei kitą aktualią informaciją, susijusią su Skyriaus kompetencijos klausimais;

- nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus pagal Skyriaus kompetenciją,

- teisės aktų nustatyta tvarka teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- nustatyta tvarka rengia ir teikia Skyriaus veiklos, kuruojamos srities programos vykdymo (įgyvendinimo) ataskaitas;

- pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;

- užtikrina teikiamų viešųjų ir/ar administracinių paslaugų teisingumą, teisėtumą bei kokybę;

- vykdo pagal Skyriaus kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Alvydas Varanis [email protected] +370 313 47 917 Seniūnijos veiklos koordinavimas
Ernesta Grig [email protected] +370 313 47 919 Seniūnijos teikiamų paslaugų administravimas
Gediminas Amšiejus [email protected] +370 313 47 919 Seniūnijos bendro naudojimo teritorijų priežiūra
Linas Gudaitis [email protected] +370 313 47 919 Seniūnijos kelių ir gatvių priežiūra

- neviršydama įgaliojimų organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos teritorijoje savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba juos įgyvendina;

-  rengia:

- savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus;

- tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

- registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus kaimo vietovėse apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

- dalyvauja:

- organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo numatytais atvejais pati teikia šias paslaugas;

- organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

- vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

- vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

- vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

- organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, savivaldybės mero rinkimus ir referendumus;

- rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

- organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

- rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

- organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

- kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

- komisijų bei darbo grupių veikloje;

- renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

- teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

- tvarko priskirtus registrus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

- vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

Pareigybė Vardas, Pavardė El. pašto adresas Tel. Nr. Kuruojama sritis
Antanas Krancevičius [email protected] +370 313 43 360 Seniūnijos veiklos koordinavimas
Lijana Kubilienė [email protected] +370 313 43 360 Seniūnijos teikiamų paslaugų administravimas
Irena Pavolienė [email protected] +370 313 56 407 Žemės ūkis
Kęstutis Kupčinskas [email protected] +370313 43 369 Seniūnijos bendro naudojimo teritorijų, kelių ir gatvių priežiūra

- neviršydama įgaliojimų organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos teritorijoje savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba juos įgyvendina;

- rengia:

- savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

- savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą ir teikia išvadas bei siūlymus dėl paslaugų, darbų atlikimo kokybės;

- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus;

- tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

- registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus kaimo vietovėse apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

- dalyvauja:

- organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo numatytais atvejais pati teikia šias paslaugas;

- organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

- vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

- vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

- vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

- organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, savivaldybės mero rinkimus ir referendumus;

- rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

- organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

- rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

- organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

- kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

- komisijų bei darbo grupių veikloje;

- renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

- teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

- tvarko priskirtus registrus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis;

- vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.