Bendrijos / daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūra

[[#ex]]

Bendrijos

Namo savininkų bendrija įgyvendina savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra: rūpinasi namo pamatų, sienų, stogo ir kitų pastato konstrukcijų, liftų, elektros, šilumos, vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinerinių sistemų, taip pat bendrojo naudojimo patalpų ir žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, kitais bendrais savininkų reikalais, atstovauja gindama jų interesus. Sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą organizuoja bendrijos pirmininkas ir (arba) valdyba, vadovaudamiesi bendrijos įstatais, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu, Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais. Sprendimai priimami bendrijos narių, o kai kurie – visų savininkų susirinkimuose  ar balsuojant raštu.

2023 m. bendrijų sąrašas


Savivaldybės naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas

Informacija apie organizuojamą bendrojo naudojimo objektų administratorių atranką Druskininkų savivaldybės teritorijoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Savivaldybės vykdomoji institucija.

Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Druskininkų savivaldybės teritorijoje gali: Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktais jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-116 nustatytą tvarką, dydžio.

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymus gali teikti tiesiogiai, siųsdami paštu (Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai) ar el. p. [email protected] arba elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą. Druskininkų savivaldybės administracijai pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą.
  2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija.
  3. Registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijos.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įtraukiami į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašą, kuris skelbiamas Druskininkų savivaldybės internetinėje svetainėje www.druskininkai.lt → Komunalinis ūkis → Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas.

Asmenų, pageidaujančių teikti paslaugas, sąrašas:

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567„Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  3. Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T1-116 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų skaičiuojamojo administravimo tarifo nustatymo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūra


Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Druskininkų savivaldybė, pirmoji šalyje dar 2012 metais pradėjusi įgyvendinti plataus masto pilotinį daugiabučių namų atnaujinimo ir jų energinio efektyvumo didinimo projektą, pagal atnaujintų namų skaičių nuolat lyderiavo Lietuvos mastu. Iki 2021 metų pabaigos Druskininkų savivaldybėje atnaujinta 115 daugiabučių namų.

[[#ex]]

Daugiabučių namų atnaujinimas