Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės

[[#ex]]


2024-06-10 DARBOTVARKĖ

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatų (nauja redakcija https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo", 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų internetinėje svetainėje:
2024 m. birželio 10 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:
<…>
9. Lietuvos partizanų slėptuvės-bunkerio vietos (u. k. 46678) Druskininkų sav., Viečiūnų sen., Kermušijos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
<…>
Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Rasa Visockaitė
Vyriausioji specialistė
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Tel.nr. 866654779, el. p. [email protected]
Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/yzAEobMAB4aNA2Y 


2024-05-21 darbotvarkė

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2024-05-21
nuotolinis posėdis
2024 m. gegužės 21 d. (antradienį) 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Klausimas dėl Gydyklų pastato, esančio Karolio Dineikos fizinės kultūros parke (u. k. 28259),
Druskininkų sav., Druskininkų m., Sausoji g. 1, vertinimo.
2. Klausimas dėl grindinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu valstybinės reikšmės krašto
kelyje Nr. 133 Merkinė-Leipalingis ties 1,752 km ir ties 1,98 km, vertinimo.
3. Klausimas dėl grindinio ir nuogrindos fragmentų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje,
T. Kosciuškos g. 1, vertinimo.
4. Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Šnipiškių g. 1, 3,
vertinimo.
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Skulptūrai
„Nukryžiuotasis“ (u. k. 10108), Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Lomių k., panaikinimo.
Statusas (u. k. 10108) – registrinis.
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kretingos bernardinų
vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso (u. k.
1429), Kretingos rajono sav., Kretingos m., Vilniaus g. 2, apskaitos duomenų Kultūros vertybių
registre tikslinimo (dėl Kryžiaus kelio koplyčių (u. k. 31601) vertingųjų savybių tikslinimo).
Statusas (u. k. 1429) – paminklas.
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dominikonų vienuolyno
ansamblio (u. k. 1158), Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31, apskaitos duomenų Kultūros
vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių patikslinimo).
Statusas (u. k. 1158) - valstybės saugomas.


2024-03-04 darbotvarkė

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatų (nauja redakcija https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c),
patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo", 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų internetinėje svetainėje:

2024 m. kovo 4 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

14. Pietų Lietuvos partizanų vadavietės (u. k. 29548), Druskininkų sav., Leipalingio sen., Liepiškių k., Liškiavio g. 11, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Rasa Visockaitė
Vyriausioji specialistė
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Tel. nr. 866654779, el. p. [email protected]

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/A4gkzii2zjW6tfJ


2023-08-08 darbotvarkė

Informuojame, kad 2023-08-08 (antradienį) 9 val. planuojamas Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, organizuojamas nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (aktuali redakcijahttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c/asr), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m.
rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas
savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2023-05-16 nuotolinis posėdis

2023 m. gegužės 16 d. (antradienį) 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Druskininkų sanatorijos „Pušynas“ pastato (u. k. 46622), Druskininkų sav., Druskininkų m., Taikos g. 6, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

 

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 46622) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – fizinis asmuo R. P.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma, remiantis Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-25 protokoliniu sprendimu, patikslinti Druskininkų sanatorijos „Pušynas“ pastato (u. k. 46622), Druskininkų sav., Druskininkų m., Taikos g. 6, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant apibrėžtas teritorijos ribas. Akto projektu siūloma sumažinti teritorijos ribas (nuo 4618 m2 iki 2270 m2), atsižvelgus į buvusios po sesijos ribas.


2023-04-17 darbotvarkė

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (nauja redakcijahttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo", 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

Vadovaujantisaukščiaupateiktureglamentavimu,teikiameinformacijąpatalpinimui Jūsų internetinėje svetainėje:

2023m.balandžio17d.9val.KultūrospaveldodepartamentoprieKultūrosministerijosAntrosios nekilnojamojokultūrospaveldovertinimotarybosnuotoliniameposėdyjeNr.VT2-11numatomisvarstytiklausimai:.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Švendubrės istorinės dalies (u.k.10340), Druskininkų sav., Viečiūnų sen., Švendubrės k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 10340) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Švendubrės istorinės dalies (u.k.10340), Druskininkų sav., Viečiūnų sen., Švendubrės k., vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas, atnaujinti apibrėžtų teritorijos ribų planą.


Posėdžiopradžia9val.Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p[email protected], tel. nr. (8 5) 273 11 01.

 

[[#ex]]