2024-07-10

Kiaulių laikytojai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

first image

Kviečiame Druskininkų savivaldybės kiaulių laikytojus (toliau – pareiškėjas) nuo 2024 m. liepos 11 d. iki rugpjūčio 16 d. teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

Pagalba už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (toliau – pagalba) teikiama pareiškėjams, kurie:

1. Einamaisiais metais sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą.

2. Įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones.

3. Praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (informacija apie laikomų kiaulių skaičių turi būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį).

4. Nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui per trejų metų laikotarpį (treji metai suprantami kaip praėję dveji kalendoriniai metai ir einamieji metai), biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos. Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, ne PVM mokėtojas.

Pareiškėjas turi įsipareigoti neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, kurių įsigijimui skiriama pagalba, vienus metus nuo įsigijimo ir patikros vietoje metu parodyti jas (išskyrus priemones nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų, asmens higienos priemones, plovimo, valymo, dezinfekcijos įrangą ir priemones) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) darbuotojams. Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.

Informuojame, kad paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į Druskininkų savivaldybės administraciją (pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą) ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą.

2. Paraišką.

3. Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų biologinio saugumo priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.

4. Dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad VMVT atstovai atliko ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą (patikrinimo akto kopija).

Pareiškėjų pateiktas paraiškas vertins Druskininkų savivaldybės Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą įvertinimo komisija. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys arba, kad paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjo bus prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis. Pareiškėjas turės per 5 darbo dienas nuo paklausimo (raštu) gavimo dienos pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslinti duomenis.

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisykles galite rasti čia.

Išsamesnę informaciją teikia ir paraiškas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vilniaus al. 14, Druskininkai), tel.: +370 313 52117, +370 614 25826, el. p. [email protected]

Susijusios naujienos